-پایان نامه (10)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:57
برای تشریح ابعاد مسئله لازم است ارکان متشکله و شرایط مقدم و لازم برای تحقق این جرم عنوان شود، که در این رساله به جنبه های مختلف آن توجه خواهد شد. 1-2- علل انتخاب موضوعیکی از علت های انتخاب این موضوع، علاقه شخصی محقق، به بررسی موضوع در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بوده، […]

پژوهش- پایان نامه (10)

ق.م قانون مدنی ق.م.ج.ن.م.ج.ا.ا قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(1382) ق.م.ع قانون مجازات عمومی(1304) ق.ت قانون تعزیرات (1362) ق.ت.ا.و قانون تصدیق انحصار وراثت (1309) ق.ت.ا قانون تامین اجتماعی ق.آ.د.ک قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری(1378) ق.آ.د.م قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(1379) ق.ت.م.م.ا.ا.ک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری(1367) ق.ت قانون تجارت(1347) ق.ا.ن.ا.ک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور(1369) ش شماره چ چاپ ج جلد ص صفحه فهرست مطالب عنوان ..........................................................................................................................................صفحه TOC \o "1-3" \h \z \u 3-2-3-6- مبحث ششم: فقدان خصوصیت خاص در قربانی جرم PAGEREF _Toc379980543 \h 323-2-4-گفتار چهارم:نتیجه حاصله و بحث مطلق و مقید بودن PAGEREF _Toc379980544 \h 343-2-4-1-مبحث اول: اضرار واقعی یا بالفعل PAGEREF _Toc379980545 \h 363-2-4-2- مبحث دوم: نوع خسارت PAGEREF _Toc379980546 \h 383-2-4-3- مبحث سوم: مستقیم بودن خسارت PAGEREF _Toc379980547 \h 393-2-5-گفتار پنجم: رابطه علیت PAGEREF _Toc379980548 \h 393-3- بخش سوم: رکن روانی PAGEREF _Toc379980549 \h 403-3-1-گفتار اول: اهمیت موضوع PAGEREF _Toc379980550 \h 403-3-2-گفتار دوم: علم و آگاهی مرتکب PAGEREF _Toc379980551 \h 403-3-2-1- مبحث اول: سوء نیت عام PAGEREF _Toc379980552 \h 423-3-2-2- مبحث دوم: سوءنیت خاص PAGEREF _Toc379980553 \h 43فصل چهارم ماهیت، ادله اثبات، مجازات جرم سوءاستفاده و چگونگی جبران خسارت PAGEREF _Toc379980555 \h 444-1- بخش اول:ماهیت و ادله اثبات جرم سوءاستفاده PAGEREF _Toc379980556 \h 444-2-3-گفتار سوم: مجازات تبعی PAGEREF _Toc379980571 \h 494-2-4-گفتار چهارم: تخفیف مجازات PAGEREF _Toc379980572 \h 504-2-5-گفتار پنجم: تعلیق مجازات و آزادی مشروط PAGEREF _Toc379980573 \h 514-2-5-1- مبحث اول: تعلیق مجازات PAGEREF _Toc379980574 \h 514-2-5-2- مبحث دوم: آزادی مشروط PAGEREF _Toc379980575 \h 534-2-6-گفتار ششم: معاونت در جرم PAGEREF _Toc379980576 \h 534-2-7-گفتار هفتم: تعدد جرم PAGEREF _Toc379980577 \h 54فصل پنجم ارتباط جرم سوءاستفاده PAGEREF _Toc379980579 \h 565-1- بخش اول: عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت درامانت PAGEREF _Toc379980581 \h 565-1-1-گفتار اول: تصاحب و به مصرف رساندن PAGEREF _Toc379980582 \h 575-1-2-گفتار دوم: سوء نیت PAGEREF _Toc379980583 \h 585-1-3-گفتار سوم: تغییر مالکیت شیی مورد امانت به ضرر مالک PAGEREF _Toc379980584 \h 585-1-4-گفتار چهارم: منقول بودن مال مورد امانت PAGEREF _Toc379980585 \h 585-1-5-گفتار پنجم: اشیاء مورد امانت به طور موقت سپرده شده باشد PAGEREF _Toc379980586 \h 595-1-6-گفتار ششم: اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل شده باشد PAGEREF _Toc379980587 \h 595-2- بخش دوم: خیانت در امانت در قوانین متفرقه PAGEREF _Toc379980588 \h 635-2-1-گفتار اول: خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک PAGEREF _Toc379980589 \h 635-2-2-گفتار دوم: خیانت در امانت در قانون تجارت PAGEREF _Toc379980590 \h 635-2-3-گفتار سوم: خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی PAGEREF _Toc379980591 \h 645-2-4-گفتار چهارم: خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت PAGEREF _Toc379980592 \h 645-3- بخش سوم: جرم سوءاستفاده بعنوان صورت خاص و یا در حکم خیانت در امانت PAGEREF _Toc379980593 \h 65نتیجه گیری PAGEREF _Toc379980594 \h 69منابع و مآخذ PAGEREF _Toc379980595 \h 71 چکیدهسفید امضاء ورقه ایست که به صورت ناقص تنظیم، و دارای امضاء و یا مهر امضاء است و به شخص سپرده یا شخص به هر طریقی آن را بدست آورده، و قسمت های خالی را تکمیل و آن را بر ضرر مالک یا متصرف آن بکار می برد. مثلاً (الف) چکی را که صرفاً امضاء در ذیل آن وجود دارد به (ب) می سپارد و به او دستور می دهد که آن قسمت های ناقص را تکمیل و طبق آن قرارداد، به (ج) تحویل دهد ولی (ب) از این وضعیت سوء استفاده می نماید خواه مرتکب، مبلغ را خواهد بر اراده صاحب سند در چک قید نماید و خواه به هر طریق دیگری در آن دخل و تصرف نماید، با تجمع ارکان متشکله جرم سوء استفاده، این جرم محقق خواهدشد. در این جرم لازم نیست که حتماً بین سپارنده سفید امضاء و شخص مرتکب، تسلیم شیء بصورت مادی شرط باشد. بلکه اگر مرتکب آن را به هر طریقی بدست آورد هم ممکن است با تحقق سایر شرایط، جرم مذکور تحقق پیدا نماید. جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا مهر در ماده 673 ق.م.ا (1375) توسط مقنن جرم انگاری گردیده ماده مذکور مقرر می دارد: ((هرکس از سفید مهر یا امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی بدست آورد سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد)). لازم به ذکر است اولین بار در سال 1304 در قانون مجازات عمومی جرم انگاری شده است. لذا این جرم اکنون قدمتی هشتاد و هشت ساله دارد. شرایط مقدم و لازم برای تحقق رکن مادی این جرم عبارتند از: وجود ورقه واجد امضاء کامل نبودن متن سند، عدم ضرورت سپردن، فقدان اهمیت مطالب مندرجه، فقدان خصوصیت خاص در مرتکب جرم و قربانی جرم و... علاوه بر موارد مارالذکر، مرتکب باید دارای سوء نیت بوده والا بدلیل فقدان رکن روانی جرم مذکور واقع نخواهد شد. همچنین، جرمی با ماهیت بازدارنده بوده، لذا مشمول مرور زمان می شود. اگرچه، جرمی غیرقابل گذشت است، اما قاضی می تواند در صورت شرایط لازم، مجازات مرتکب را تخفیف دهد. مسائل راجع به تعدد و آزادی مشروط و همچنین معاونت در جرم و تعلیق مجازات، وفق مقررات جاریه در این جرم قابل اعمال خواهد بود. نکته ای که در اینجا لازم است عنوان شود این که، صدر ماده مذکور با ذیل آن، در تعارض اساسی می باشد.

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** کلید واژگان: سوء استفاده – صور خاص خیانت در امانت – جعل – سفید امضاء فصل اولکلیاتمقدمهدر حقوق ایران‌، جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید مهر یا سفید امضاء، موضوع‌ ماده‌ ۶۷۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ است‌ که‌ تحت‌ عنوان‌"فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ ، خیانت‌ در امانت‌" است‌ و می‌گوید:" هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هرطریق‌ بدست‌ آورده‌ سوء استفاده‌ نماید به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد." در واقع‌، هرکس‌ که‌ مبادرت‌ به‌ سوء استفاده‌ از سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ کرده‌ باشد و انجام‌ تعهد یا سلب‌ تعهدی‌ راکه‌ می‌توانست‌ شخص‌ یا دارایی‌ امضاء کننده‌ را تهدید کند به‌ خطر اندازد، مستوجب‌ مجازات‌ است. به‌ علاوه‌، در مواردی‌ هم‌که‌ به‌ حکم‌ قانون‌، ید متصرف‌ و تحصیل‌ کننده‌ سفید امضاء یا سفید مهر، مشروعیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد، جرم‌ مزبور قابل‌ تحقق‌است‌. بنابراین‌، چنانچه‌ سارق، جاعل‌ و اخذ کننده‌ی‌ سند (سفید مهر یا سفید امضاء) به‌ عنف‌ و تهدید واکراه‌ مبادرت‌ به‌ تحصیل‌سفید امضاء یا سفید مهر کرده‌ باشند و از آن‌ سوء استفاده‌ کنند، مرتکب‌ جرایم‌ سرقت‌، جعل‌ و اخذ سند به‌ عنف‌ و تهدید و اکراه‌ شده‌اند که‌ موضوع‌ جرایم‌ خاص‌ هستند و با منتفی‌ بودن‌ امانت‌ قانونی‌ یا قراردادی‌، موضوع‌ از شمول‌ جرایم‌ تحت‌ عنوان‌ خیانت‌در امانت‌های‌ ذیل‌ عنوان‌ فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خارج‌ است.‌ از جهت اعمال قواعد ، سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است که به دارنده داده شده است . قانون مجازات اسلامی مصوب 673 نیز سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح کرده است ( مادة 673 ) ، ولی در تعریفجعلو تزویر میخوانیمعبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشتة دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازة صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . » رویة قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداقهای جعل نمیداند . از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در امور روزمره مردم جامعه ما( مثل امانت دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و... ) قابل ارتکاب می باشد. لازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید.زیرا اغلب مؤلفینیکه در قالب کتاب،تحقیق و مقاله این موضوع را مورد کنکاش قرار دادهاند نسبت به نکاتی که جنبه ابهام و اجمال دارند تنها با بیان نظر خود اکتفا نموده اند. ولی در این تحقیق سعی شده علاوه بر بیان نظریه سایر حقوقدانان، یک نظریه جامع و کامل و در صورت لزوم یک راه حل مناسب برای برطرف نمودن نقایص قانونی ارائه شود. طبع قضایی برخی از جرایم از قبیل جرم خیانت در امانت به نحوی است که ارتکاب آن مستلزم وجود عناصر و اجزای خاصی است.به طوری که دراثر وجود و اجتماع آنها بر روی هم،آن عمل مجرمانه مورد نظر مقنن، شکل خارجی پیدا می کند. 1-1- بیان مسئلهسوء استفاده از سفید امضاء از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است اهمیت جرایم علیه اموال تا اندازهای است که در حدیث نبوی حرمت مال مسلمان را به مانند حرمت خونش دانستهاند.(حرمه مال المسلم کحرمۀ دمه).سوء استفاده از سفید امضاء ورقه ایست،که به صورت ناقص تنظیم گردیده،و به شخص سپرده و یا آن را،به هر طریقی بدست آورده و پس از تکمیل قسمت های ناقص،از آن استفاده سویی که باعث اضرار بالفعل به مالک آن می شود،می نماید. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا در صورت فقدان این جرم،مجازات مرتکب،منتفی می گردید؟ باید گفت که، در صورت فقدان جرم انگاری این ماده، در صورت سوء استفاده مرتکب از سند سفید امضاء(یا مهر امضاء)، دو عنوان کلی جعل و خیانت در امانت حسب مورد در خصوص موضوع قابل صدق تلقی می شد.بدین نحو که، چنانچه مرتکب از سفید امضاء که به وی سپرده شده، و بنا بر استرداد یا به مصرف معینی رساندن بوده، و شخصی بر خلاف اراده صاحب آن،مندرجات آن را تکمیل و از آن سوء استفاده نماید، خواه این رفتار در جهت مصرف آن سند باشد مثلا نیت صاحب سند، مصرف در مراسم سوگواری امام حسین (ع) باشد ولی مرتکب آن را در جهت مدرسه سازی مصرف نموده، و خواه در مبلغ مندرجه باشد، مرتکب جعل و در صورت استفاده، مرتکب استفاده از سند مجعول و چون در امانت خیانت نموده، مرتکب جرم خیانت در امانت هم گردیده، مجموعا مورد از موارد تعدد مادی جرم و قاعده جمع مجازات اعمال خواهد شد. اما مقنن،با وضع ماده 673 ق.م.ا به این منازعاتخاتمهدادهاست.نکته دیگری که بایدعنواننمودآن است که، برای تحقق جرم سوءاستفاده،ضرربالفعل باید وجود داشته باشد. یعنی آنچنان ضرری که فعلیت داشته باشد. در مقابل ضرر بالفعل، ضرر بالقوه وجود دارد. ضرر بالقوه ضرریست که این پتانسیل را دارد که به صاحب آن ضرر وارد نماید. اما با توجهبهپیشینه جرم سوءاستفاده،درقانون مجازاتعمومی (1304) و قانون تعزیزات (1362) و بکاررفتن واژه خسارت در آن مواد، باید قایل به این نظر شد که برای تحقق جرم مذکور، خسارت بالفعل شرط است. برای تشریح ابعاد مسئله لازم است ارکان متشکله و شرایط مقدم و لازم برای تحقق این جرم عنوان شود، که در این رساله به جنبه های مختلف آن توجه خواهد شد. 1-2- علل انتخاب موضوعیکی از علت های انتخاب این موضوع، علاقه شخصی محقق، به بررسی موضوع در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بوده، و با توجه با اهمیت اموال و دارایی که از آنها در قرآن یاد گردید (در قرآن از اموال و اولاد تحت عنوان فتنه یاد می نماید) و همچنین روایت نبوی، که حرمت مال مسلمان به مانند حرمت خون اوست، حکایت از اهمیت موضوع مال بوده،لذا نگارنده را مجاب نموده تا در خصوص آن، مطالبی را در قالب پایان نامه، ارائه نماید. شاید این تصور مطرح شود که سوء استفاده از سفید امضاء، صرفاً جرم علیه اموال و مالکیت است. یا اینکه جرم علیه امنیت و آسایش هم تلقی می شود. در اینجا باید گفت که، ممکن است جرمی علیه اموال و مالکیت باشد اما علیه امنیت و آسایش نباشد مانند شکستن یک لیوان. یا ممکن است جرمی علیه آسایش و امنیت عمومی باشد، اما علیه اموال نباشد مثل محاربه. اما گاهی ممکن است جرمی دارای هر دو جنبه باشد مثل سرقت مسلحانه. حال جرم سوءاستفاده در قالب کدام تقسیم بندی جای میگیرید. باید گفت که، جرم سوءاستفاده، جرمی علیه اموال و مالکیت است نه جرمی علیه امنیت و آسایش. چرا که، جرایم بر علیه آسایش عمومی، به آن جرایمی گفته میشود که، ارتکاب آن ها به اعتماد عمومی افراد لطمه و آسیب می زند.به عبارت دیگر آن جرایمی که حقوق آن ها باعث ایجاد تزلزل یا سلب اعتماد عمومی میشود. بنابراین در جرایم بر علیه آسایش و امنیت عمومی غالباً متضرر جامعه است و نباید به دنبال فرد یا افراد بگردیم که به چه کسی ضرر وارد شده است. مثلا در جعل آنجایی که شخص از سند مجعول استفاده و مالی را می برد مگر جرمی علیه اموال افراد صورت نگرفته است اما هیچ یک از دکترین علیرغم وقوع جرم بر علیه اموال، آن را در قالب جرایم علیه اموال بیان ننموده، و آن را جرمی برعلیه آسایش بیان نموده اند. چرا که در این جرم، اعتماد عمومی افراد که همان جامعه است، متضرر شده است. علت دیگر انتخاب این موضوع، تازگی این موضوع و عدم سابقه کار تحقیقی و یا ارائه مقاله و پایان نامه، در این حوزه بوده است.علیرغم آنکه، این جرم قدمتی هشتاد و هشت ساله در نظام قانونگذاری ایران دارد، یعنی اولین قانونی که سوءاستفاده از سفید امضاء را جرم انگاری نمود، قانون مجازات عمومی 1304 بوده و قبل از آن یعنی در قانون جزای عرفی به این جرم اشاره ای نشده است. تا این که قانونگذار اسلامی مجدداً در سال 1362 مهر تأییدی بر مجرمانه بودن سوءاستفاده از سفید امضاء زده است. و این امر در سال 1375 در قانون مجازات اسلامیتکرار گردیده است.مقاله یا کار تحقیقیچندانی در این حوزه،صورت نگرفته است. هنگامی که سر فصل های کتاب درسی دانشگاهی را نگاه می کنیم، تعداد صفحاتی که پیرامون این جرم مطالبی را ارائه نمودهاند، از انگشتان یک دست هم تجاوز نمیکند، بنابراین سعی میگردد، با توجه به تازگی موضوع، همچنین کمبود منابع در این حوزه، با استفاده از دیدگاه های مختلف و ابزارهای حقوق کیفری، تحقیقی جامع آنهم در حد پایان نامه، تقدیم علما و فضلای علم حقوق که در مسیر پر پیچ و خم حق و حقیقت قدم می گذارند، نماییم. 1-3- بررسی متونپژوهش هایی که راجع به سوءاستفاده از سفیدامضاء، صورت گرفته و یا منابعی که در این خصوص وجود دارد، بسیار محدود بوده و دکترین حقوق جزا، صرفاً در حوزه جرم خیانت در امانت، پژوهش های خویش را انجام داده و با توجه به آنکه، جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء، از صُور خاص جرم خیانت در امانت می باشد، با این فرض، که می توان جرم موصوف را از مصادیق جعل (از صور جرم جعل) آن هم از نوع جعل معنوی قرار داد، که در فصول بعدی در خصوص این ابهام، پاسخ لازم داده خواهد شد.علی الظاهر همان تحقیقات را کافی برای این جرم تصور نموده اند. اما باید گفت که، خلاف این باید تصور کرد. اینکه جرمی از خانواده جرم دیگر باشد، به معنای آن نیست، که تمام ارکان متشکله جرم اخیر، در آن جرم وجود خواهد داشت. بلکه صورت خاصی از جرمی بودن، نافی ارکان متشکله آن جرم نیست. منابعی که می توان مطالبی را در راستای این تحقیق انجام داد، کتاب هایی هستند که در حوزه جرایم علیهاموالو مالکیتتوسط مؤلفین مختلفکه همه آنها از صاحب نظران اینرشته ازحقوق هستند گردآوری شده است. از جمله دکتر ولیدی، گلدوزیان، حبیب زاده، پیمانی ، آزمایش و... را می توان نام برد. درباره ویژگی اثر حاضر باید گفت که، تا حد امکان از منابع دست اول، و پانوشتها نیز تماماً ذکر گردیده به شکلیکه دانشجویان و علاقمندان به این گرایش درسی، میتوانند به راحتیاز طریق آدرسها ویادداشتها، به اصل متن و چگونگی استنتاج از متن، دسترسی پیدا کنند. بطور خلاصه، عمده بحث این تحقیق با الهام از کتابهای حقوقدانان حقوق جزا، بررسی مفاهیم، شرایط تحقق آن جرم و...و یک مقایسهای بین قانون مجازات عمومی(1304) و قانون تعزیرات (1362)، با قانون فعلی (قانون مجازات اسلامی)، و تشابهات و تمایزات آن بیان خواهد شد. کتاب حقوق جزای اختصاصی، تألیف دکتر گلدوزیان، دارای ارزش بالایی است که، نگارنده بیش از سایر کتب در حوزه حقوق، از آن بهره جسته است. رویهمرفته، در این تحقیق سعیگردیده، که مسائل اخلاقی (مبنای فقهی)را درکنار مسائلحقوقی قرار داده، تا علیرغم آن ضرب المثل انگلیسی، که درد و خروار حقوق، یک مثقال اخلاق هم جای ندارد،خلافش ثابت شود. چرا که اخلاق سبب جرمانگاری این جرم گردیده است. 1-4- سؤالات تحقیقمطالب این رساله پاسخ به این سوال اصلی است: 1-مراد از سوءاستفاده، از سفیدامضاء در ماده 673ق.م.ا. چیست؟ 2-جرم سوءاستفاده از سفید امضاء مشمول مرور زمان می گردد؟ 3-چه ارتباطی بین جرم سوءاستفاده از سفید امضاء و خیانت در امانت وجود دارد؟ 1-5- فرضیه هاپاسخ احتمالی به سوال های تحقیق، فرضیه های تحقیق را تشکیل می دهند.بنابراین می توان فرضیه ها را به شرح ذیل بیان نمود: 1-به نظر می رسد که اصطلاح، سوءاستفاده در متن ماده مارالذکر، از اطلاق برخوردار بوده و هم شامل خسارت مادی می شود و هم معنوی.(با الهام از قاعده اصولی، المطلقُ مادلُ علی شایع فی جنسه) 2-به نظر می رسد که جرم سوءاستفاده از سفید امضاء یا مهر،جرمی بازدارنده بوده، و با توجه به مقررات آئین دادرسی کیفری که صرفاً جرائم بازدارنده، مورد شمول مرور زمان قرار می گیرند، لذا این جرم بدلیل بازدارنده بودن آن،مشمول مرور زمان خواهد شد. 3-جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء از جمله صور خاص جرم خیانت در امانت است نه در حکم آن و دارای مجازات مجزا می باشد. 1-6-اهداف تحقیق1- اولین هدف آن است که از لحاظ علمی، موضوع را بیان، ابهامات راجع به آن را رفع،و نظرات مختلف علمی پیرامون موضوع تحقیق ارائه گردد. 2-دومین هدف آن است که، جامعه قضایی و وکلای دادگستری، بتوانند از این تحقیق، نهایت استفاده را بکنند،چرا که این تحقیق، از تمام ابزارهای حقوق کیفری در جهت تکمیل مباحث، و ارائه راهکارهای جدید،استفاده نموده است. 1-7- روش و ماهیت پژوهشروش پژوهش در این پایان نامه، مبتنی بر تحلیل محتوا خواهد بود.(رویکرد گفتمانی) که با اتکا بر رهیافت تفسیری است: روش گردآوری اطلاعات بصورت اسنادی که اعم از کتابخانه ای و غیره می باشد. و ابزار گردآوری اطلاعات در این پایان نامه شامل،فیش برداری،بانک اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری خواهد بود. 1-8- سازماندهی پژوهشموضوع پژوهش حاضر، سوءاستفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در نظام کیفری ایران بوده، که طی این بررسی، مطالب این پژوهش علاوه بر چکیده، مقدمه و... در پنج بخش، به شرح ذیل، تنظیم گردیده است. بخش اول، که تحت عنوان کلیات بوده، که شامل بیان مسئله، علل انتخاب موضوع، بررسی متون، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، روش و ماهیت و سازماندهی پزوهش می باشد، بخش دوم مفاهیم که شامل سه فصل که فصل اول آن در دو گفتار و دو مبحث که در مبحث اول، سه بند و در گفتار دوم، از دو مبحث که مبحث اول در سه بند، که در خصوص مفاهیم آن (واژه شناسی و تعاریف آن در قانون و...دیدگاه حقوقدانان)، مطالبی بیان و در فصل دوم، در دو گفتار و در رابطه با، مبنای جرم انگاری(مبنای فقهی،حقوقی و...) و در فصل سوم که در دو گفتار بوده در خصوص تاریخچه آن جرم، مطالبی را ارائه می نماید. در بخش سوم، که در خصوص ارکان متشکله جرم سوءاستفاده می باشد، در سه فصل، که فصل اول در سه گفتار و دو مبحث، که در رابطه با، رکن قانونی جرم سوءاستفاده و تمایزات و تشابهات آن با قوانین سابق (ق.م.ع و ق.ت) و در فصل دوم،در پنج گفتار، که گفتار دوم، دارای یک مبحث، و گفتار سوم در شش مبحث و دو بند و گفتار چهارم در سه مبحث که در خصوص رکن مادی جرم سوءاستفاده(رفتار مرتکب، شرایط مقدم و لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله و رابطه علیت) و فصل سوم در دو گفتار و دو مبحث و آن هم در رابطه با رکن روانی جرم مذکور(علم مرتکب و...)،مطالبی ارائه می نماید.در بخش چهارم در ارتباط با ماهیت و مجازات،و چگونگی جبران خسارت جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء بوده که در دو فصل، که فصل اول آن در پنج گفتار و یک مبحث و سه بند که در خصوص ماهیت جرم سوءاستفاده (بازدارنده بودن) و در فصل دوم که در هفت گفتار، که در گفتار اول، دارای دو مبحث و در گفتار پنجم که دارای دو مبحث است،در ارتباط با مجازات جرم سوءاستفاده و موضوعات حواشی آن مثل تخفیف مجازات، تعلیق، آزادی مشروط، معاونت، تعدد در جرم، مطالبی ارائه می نماید. در بخش پنجم که بعنوان آخرین بخش از این پایان نامه است، در خصوص ارتباط جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء با جرم خیانت در امانت بوده که در سه فصل که فصل اول آن ازشش گفتار که در خصوص عناصر متشکله جرم خیانت در امانت و فصل دوم آن از چهار گفتار و در موردبررسی جرم خیانت در امانتدر سایر قوانین و از فصل سوم به عنوان صور خاص خیانت در امانت متشکل شده است و در آخر این تحقیق، نتیجه گیری در جهت تکمیل بحث، ارائه خواهد شد. فصل دوممفاهیم2-1-بخش اول: مفاهیمدر این فصل، که از دو گفتار و چندین مبحث و بند تشکیل می گردد، مفاهیم راجع به جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء بیان خواهد شد. 2-1-1-گفتار اول: واژه شناسیدر اینگفتار، سعی خواهد شد،که واژهها و اصطلاحات جرم سوءاستفادهبه نحوشفاف وروشنبیان گردد. 2-1-1-1 - مبحث اول: تعریف سوءاستفاده2-1-1-1-(الف)بند اول: در لغتهر تحقیقی لازمه اش این است، که یک تعریف جامعی از آن ارائه گردد،تا راحت تر بتوان آن موضوع را فهم نمود. حالاصطلاحسوءاستفاده به چه معناست. سوءاستفاده،اصطلاحیمرکب از دو واژه، سوء و استفاده میباشد. سوء جمع اسواء در لغت به معنای، بدی و شرّ، و استفاده در لغت، به معنی نادیده گرفتن، بهره جویی کردن میباشد.بنابراین سوءاستفاده به معنای استفاده نامشروع کردن یا بهره برداری بد و نابجا را می گویند. 2-1-1-1-(ب) بند دوم: در قانونقانون مجازات، با جان، مال، آبرو و ناموس افراد ارتباط دارد. پس قانون و اصطلاحاتش باید شفاف و بدون ابهام باشد تا از تفسیر قوانین جزائی که باب سلایق را باز می کند، خودداری شود. قضات نباید اختیار تفسیر قوانین را داشته باشند، به این دلیل آشکار که آنها قانونگذار نیستند.2در قانون مجازات اسلامی، اصطلاح سوءاستفاده تعریف نشده و مشخص نیست که نیت واقعی مقنن از آن اصطلاح چه بوده است. آیا مراد از سوءاستفاده، تحصیل مال بوده و یا اقدام به تحصیل مال و یا هتک حیثیت هم می تواند در این دایره شمول قرار گیرد. قانونگذار در حوزه حقوق کیفری، ولو آن که اصطلاحات یا عبارات صریح و روشن باشد، از تکلیف مقنن در جهت تعریف آنها، نمی کاهد. و مکلف است آن اصطلاحات را تعریف نماید.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.