پژوهش-پایان نامه (118)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:54
روش نمونه گیری آماری.......................................................................................................................................................45 شیوه اجرا و مراحل پژوهش ................................................................................................................................................46 تجزیه وتحلیل داده ها..........................................................................................................................................................46 ضریب همبستگی پیرسون .................................................................................................................................................47 روایی پرسشنامه ....................................................................................................................................................................48 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات مقدمه ......................................................................................................................................................................................50 آمار توصیفی ...........................................................................................................................................................................51 آمار استنباطی .....................................................................................................................................................................102 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری بحث و نتیجه گیری............................................................................................................................................................107 تحلیل فرضیه ها ...............................................................................................................................................................110 تفسیر نتایج ........................................................................................................................................................................111 نتیجه […]

- پایان نامه (118)

فصل سوم : روش تحقیق مقدمه........................................................................................................................................................................................44 روش تحقیق .........................................................................................................................................................................44 ابزار جمع آوری اطلاعات .....................................................................................................................................................44 جامعه آماری ..........................................................................................................................................................................45 نمونه آماری ............................................................................................................................................................................45 روش نمونه گیری آماری.......................................................................................................................................................45 شیوه اجرا و مراحل پژوهش ................................................................................................................................................46 تجزیه وتحلیل داده ها..........................................................................................................................................................46 ضریب همبستگی پیرسون .................................................................................................................................................47 روایی پرسشنامه ....................................................................................................................................................................48 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات مقدمه ......................................................................................................................................................................................50 آمار توصیفی ...........................................................................................................................................................................51 آمار استنباطی .....................................................................................................................................................................102 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری بحث و نتیجه گیری............................................................................................................................................................107 تحلیل فرضیه ها ...............................................................................................................................................................110 تفسیر نتایج ........................................................................................................................................................................111 نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق.........................................................................................................................112 پیشنهادات برای محققین آینده ......................................................................................................................................113 محدودیت ها .......................................................................................................................................................................113 منابع ......................................................................................................................................................................................114 پیوست (ضمائم ) ................................................................................................................................................................116 پرسشنامه..............................................................................................................................................................................117 فهرست جداول صفحه جدول 1-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « جنسیت ».........................................................................................51 جدول 2-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن »................................................................................................52 جدول 3-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات ».......................................................................................53 جدول 4-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل »..............................................................................................54 جدول 5-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن همسر ».....................................................................................55 جدول 6-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات همسر )) ........................................................................56 جدول 7-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل همسر »...................................................................................57 جدول 8-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن ازدواج خود »..........................................................................58 جدول 9-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن ازدواج همسر ».......................................................................59 جدول 10-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « فرزند چندم خانواده »................................................................60 جدول 11-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « همسر فرزند چندم خانواده ».....................................................61 جدول 12-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « داشتن فرزند »..............................................................................62 جدول 13-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « زندگی والدین با هم »..............................................................63 جدول 14-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « زندگی با والدین »........................................................................64 جدول 15-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « موافقت با ازدواج »........................................................................65 جدول 16-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « موافقت خانواده با همسر))..........................................................66 جدول 17-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « دخالت خانواده در زندگی »........................................................67 جدول 18-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « دخالت خانواده همسر »..............................................................68 جدول 19-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « آشنایی قبل ازدواج »...................................................................69 جدول 20-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « نسبت فامیلی داشتن »................................................................70 جدول 21-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ازدواج از روی خواسته ».............................................................71 جدول 22-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « یکسان بودن فرهنگی »...............................................................72

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** جدول 23-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تجربه ازدواج »..............................................................................73 جدول 24-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « درک نشدن از طرف همسر»......................................................74 جدول 25-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « درک نشدن خلق و خو از طرف همسر »................................75 جدول 26-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از ویژگی های شخصیتی همسر »................76 جدول 27-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ایفا نشدن مسئولیت ها در زندگی مشترک »........................77 جدول 28-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت بخش نبودن روابط با همسر ».....................................78 جدول 29-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « خشنودی نبودن از نحوه تصمیم گیری »................................79 جدول 30-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از وضعیت اقتصادی ».....................................80 جدول 31-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از نحوه اوقات فراغت »...................................81 جدول 32-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « خشنود نبودن از نحوه ابراز عشق »..........................................82 جدول 33-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از نقش والدین »..............................................83 جدول 34-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « قابل اطمینان نبودن همسر »....................................................84 جدول 35-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحقیر شدن از طرف همسر »....................................................85 جدول 36-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « در میان گذاشتن مشکلات با همسر »......................................86 جدول 37-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تصمیم گیری مالی »...................................................................87 جدول 38-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « خرج کردن پول بدون اجازه همسر ».......................................88 جدول 39-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ناراحتی از نزدیکی غیر منصفانه »............................................89 جدول 40-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « اختلاف نظر در رسیدگی به فرزندان »....................................90 جدول 41-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « بوجود نیامدن مشکلات از طرف والدین »....................................91 جدول 42-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « اختلاف نداشتن در اعتقادات مذهبی »...................................92 جدول 43-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « کله شق بودن همسر »................................................................93 جدول 44-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ترس از درخواست نیاز از همسر »............................................94 جدول 45-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « جر و بحث نداشتن »...................................................................95 جدول46-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از میزان پس انداز »..........................................96 جدول 47-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ارضا نشدن از لحاظ جنسی »....................................................97 جدول 48-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عصبانی نشدن از همسر »...........................................................98 جدول 49-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « باعث خجالت نشدن از طرف همسر »....................................99 جدول 50-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحت نظر بودن ».......................................................................100 جدول 51-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ضعیف نبودن زنان در مقابل مردان »....................................101 جدول 1-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عوامل اجتماعی و گرایش به طلاق».........................................102 جدول 2-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عوامل فرهنگی و گرایش به طلاق»..........................................103 جدول 3-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « افسردگی و گرایش به طلاق»....................................................103 جدول 4-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ازدواج مجدد و گرایش به طلاق»..............................................104 جدول 5-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « استفاده از دارو و آرابخش و گرایش به طلاق».......................105 152400634365فصل اول: کلیات پژوهش 00فصل اول: کلیات پژوهش (1-1)مقدمه: چند سالی است که اختلافات زندگی زناشویی در جامعة ما بیشتر شده و بدنبال آن, درصد طلاق رو به افزایش است. بنابراین, طلاق به مفهوم دورکیمی (1987) به یک پدیدة اجتماعی تبدیل شده است. بدین معنی که از سویی, قشر یا طبقه و یا گروهی را نمی توان در جامعة امروز یافت که از اِپیدمی طلاق در امان باشد. از سطح تحصیلکرده ها تا بی سوادها, از سطح ثروتمند ها تا فقیر ها و یا از دیندارها تا بی دین های افراد جامعه از عارضة طلاق مصون نمانده اند. از سوی دیگر, طلاق یک پدیدة چند بعدی و چند علتی است. بنابراین محدود به یک علت خاص نظیر اقتصاد نمی باشد.چرا طلاق در جامعة ما رو به افزایش است؟ چه عواملی در رشد طلاق دخالت داشته اند؟ مسئلة طلاق هم فکر مسئولین جامعه را بخود مشغول کرده و آنها را نگران کرده است, هم دل مشغولی تعدادی از دانشگاهی ها و پژوهشگران حوزۀ خانواده شده است. و همه در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش ها و ارائة راه حل هایی برای خروج از این مقولة آسیب زا هستند. در طی چند سال پژوهش پیرامون خانواده به صورت غیر مستقیم و از زاویه ای دیگر یعنی مطالعه پیرامون عوامل رضایت از زندگی زناشویی (منادی, 1383) به این امر علاقه مند شده اند یقینا نه ادعای پاسخگویی کامل به این پرسش ها را داشته و نه علل مختلفة این موضوع را کاملا شناسایی کرده است. ولی در پی نتایج پژوهش های کیفی (منادی, 1385) صورت گرفته پیرامون خانواده می توان بخشی خاص را از دیدگاهی خاص در سطح طرح مسئله عنوان کرد.بدین منظور به کمک طرح یک نظریة جامعه شناسی تلاش می کنیم تا حدودی مسئلة طلاق را کالبد شکافی کرده و توضیح دهیم.پیر بوردیو جامعه شناس شهیر و معاصر فرانسوی معتقد است که هر انسانی دارای یک عادت واره می باشد. (بوردیو,1989 )منظور از عادت واره, مجموعة طرحواره هایی است که یک انسان در طول زندگی خود بر اساس برخورد با محیط های مختلف مانند : خانواده, رسانه ها, نهاد آموزش و پرورش و گروه همسالان کسب می کند. این طرح واره ها مانند : چگونه غذاخوردن, چگونه پوشیدن, چگونگی ارتباطات اجتماعی, ذوقیات, مشغولیات انسان می باشند.طبق نظریة بوردیو عادت وارة هر فرد، نیروی محرکة اعمال و رفتار روزمرة اوست که در مرکز سرمایه های فرهنگی اش جای دارد. منظور از سرمایه های فرهنگی, طبق نظر بوردیو, ترکیبی از عادت واره, شناخت ها, آگاهی ها, آموزش ها و مدارک تحصیلی می باشد. (بوردیو, 1989) این شناخت ها و آگاهی ها می توانند به صورت کلاسیک و آکادمیک در آموزشگاه ها کسب شده باشند و یا به صورت خود آموزی و یا غیر کلاسیک آموخته شده باشند. در هر صورت به زعم بوردیو, سرمایه های فرهنگی و عناصر سازندۀ آنها مقوله هایی اکتسابی و آموختنی هستند. ولی به باور وی عادت واره ها نقش مهمتر و جدی تری در هدایت و کنترل رفتارها و اعمال انسان ها دارند. ضعف بنیه فرهنگی و عدم آگاهی و پایبندی به ایمان و تقیدات مذهبی خانواده‌ها، بخصوص در میان والدین؛ به عنوان مهمترین عامل سستی روابط خانوادگی و در نتیجه افزایش طلاق در ایران اعلام شد. معضلات اجتماعی مانند افزایش نرخ طلاق و گسترش اضطراب در میان جوانان، این روزها مورد بحث رسانه های همگانی و موضوع بسیاری از همایش ها و سمینارها در سراسر کشور قرار گرفته و بسیاری از آنها حاوی آمارهای بسیار تکان دهنده ای است. بی تردید افزایش دامنه آفت های جامعه که باید دست اندرکاران امور تعلیم و تربیت و فرهنگ سازی کشور را به تامل و چاره اندیشی اساسی وادارد، معلولی بیش نیست. برای تجهیز و مقابله با این پدیده های ناهنجار، ابتدا باید علل و ریشه های بروز این مساله مهم را شناسایی کنیم، در غیر این صورت هر راه حلی اگرچه با صرف هزینه های زیاد، بی تاثیر خواهد ماند. به این ترتیب، درخواست طلاق هنگامی صادر می شود که هرگونه امید و تلاش برای دستیابی به کانون گرم زندگی مشترک بی پاسخ می ماند و واقعیتهایی رخ می دهد که دستیابی به آرزوها را ناممکن می سازد و آنگاه تنها راه رهایی به جدایی ختم خواهد شد. اما روانشناسان معتقدند: زندگی مجموعه ای از افتادن ها و برخاستن ها، لذت ها و تلخکامی ها، خواب ها و بیداری های هدفدار است، این که تصور کنیم همه امور باید موافق میل و خواسته ما تحقق پذیرد، تصویری اشتباه است. اصولاً خانواده ای را نمی توان سراغ گرفت که در آن به هیچ وجه اختلاف فکر و سلیقه وجود نداشته باشد، هر انسانی ذوق و سلیقه ای مخصوص به خود دارد. اما برای دستیابی به آرامش باید این ذوق و سلیقه را به هم نزدیک کرد، زیرا انسان ها تنها در سایه توافق ها می توانند در کنار هم زندگی کنند نه اختلاف ها. از سوی دیگر، در زندگی مشترک بی اعتنایی به پیمان زندگی، خودخواهی ها و تنگ نظری ها، بی حوصلگی و بی توجهی به سرنوشت یکدیگر، اختلاف در سلیقه ها، فزون طلبی ها، تنوع جویی ها، عدم رعایت وظایف فرد است که "طلاق" را می آفریند و این پایان مشکلات نیست، بلکه سرآغاز ویرانی است و معضلات جدید را به وجود می آورد. تحقیقات نشان داده که طلاق یکی از ده رویداد اولیه و مهم در زندگی انسان می باشد. عده ای از محققان اعتقاد دارند که طلاق به عنوان یکی از حوادث زندگی نقش اولیه و حساسی در ایجاد افسردگی دارد. فابل انکار ترین یافته ها در زمینه ی فقدان یکی از والدین در سنین قبل از 11 سالگلی می باشد.(پیکل و همکاران، 1917) در تحقیق ها و تحلیل های زیادی که در رابطه با پدیده ی روز افزون طلاق در دنیای کنونی صورت گرفته، به حقیقت وجود کودکان کمتر توجه شده است. این کودکان نمی دانند پس از جدایی پدر و مادر چگونه افکار و احساسات خود را کنترل کنند و از همه مهم تر چگونه با پدر و مادر خود رفتار منصفانه ای داشته باشند.(سینتیا مک گرگور 1386) عمیق ترین ترس ما این نیست که به قدر لازم با کفایت نیستیم. عمیق ترین ترس ما این است که قدرتمندتر از آنیم که بتوان تصور کرد. آنچه بیشتر موجب وحشت ما می گردد روشنایی ماست. نه تاریکی ما. از خود می پرسیم من کیستم که چنین درخشان، تباناک، با استعداد و شگفت آورم؟در واقع نبا نیست که چه کسی باشی، تو فرزند خدایی. پس بازی حقیر تو شایسته دنیا نیست. هیچ چیز روشنگری در باب کاستن این نیرو نیست طوری که دیگران، در اطراف تو احساس نا امنی نکنند.متولد شده ایم تا شکوه و جلال خداوندی را که در ماست به نمایش بگذاریم این شکوه و جلال تنها در بعضی از ما نیست، بلکه در تمامی ابنای بشر است و اگر بگذاریم نورمان بدرخشد.ناخود آگاه به دیگران نیز فرصت درخشش نورشان را خواهیم داد. اگر ما از ترس هایمان رها شویم. حضورمان، خود به خود باعث رهایی دیگران نیز خواهد شد.(نلسون مانلا) (2-1)بیان مسئله: طلاق؛ نامی ساده و مفهومی پیچیده؛ پدیده‌ای منفور و نکوهش شده، اما رو به افزایش. فروپاشی نظام کوچکی که تبعات زیادی دربر دارد و تاثیرهای منفی‌اش بر جامعه بویژه زنان و بچه‌های طلاق غیرقابل انکار است؛ پدیده‌ای که کمابیش از کنترل و پیش‌بینی خارج شده و جامعه‌شناسان را نگران کرده است.در حقیقت همانگونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می شود. چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی، محیطی و اجتماعی و … بایکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می شوند . از این نظر خانواده همچون عمارتی است که زن و شوهر ستون های آن را تشکیل می دهند و فروریختن هرستون استحکام و استواری عمارت را دچار تزلزل و گسستگی می کند. طلاق با این دید، یکی از غامض ترین پدیده های اجتماعی، ارکان خانواده را در هم ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود را بر روی فرزندان برجای می گذارد. طلاق گسستن و فروپاشیدن و نابودی کانون گرم و آرامبخش زندگی است که اثرات جبران ناپذیری بر اعضای خانواده می گذارد. در تحقیقی که توسط "جی هبر" (1990) صورت گرفت مشخص گردید ازدواج هایی که به طلاق منجر شده اند، کاهش شدیدی در اعتماد به نفس اعضای خانواده به وجود می آورد. چنین کمبودی می تواند ماهیتی اجتماعی، روانی یا جسمی باشد. کاهش اعتماد به نفس درنتیجه طلاق منشا مهم اختلالات اعضای خانواده در حین و بعد از طلاق می باشد. در این تحقیق همچنین مشخص شد نه تنها طلاق سطح اعتماد اعضای خانواده را کاهش می دهد، بلکه باعث می گردد یکی از طرفین یا هر دو به طور قابل ملاحظه ای احساس پوچی کنند. در این تحقیق ما به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب می پردازیم . گذشته از این طلاق پدیده ای است که بر تمامی جوانب جمعیت یک جامعه اثر می گذارد، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می نهد، یعنی واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت نیز اثر می گذارد، زیرا موجب می شود فرزندانی محروم از نعمت های خانواده تحویل جامعه گردند که احتمالاً فاقد سلامت کافی روانی در احراز مقام شهروندی یک جامعه اند. بنابراین آسیب اجتماعی ناشی از این اقدام نه تنها متوجه اعضای خانواده، بلکه متوجه کل جامعه و نسل آینده می باشد. هر چند گسترش نرخ طلاق به عنوان یکی از مصادیق آسیب های اجتماعی موجبات نگرانی مسئولین و برنامه ریزان نظام را در پی داشته است، لیکن توجه به این مسئله ضروری است که در بسیاری از موارد به رغم وجود اختلافات و ناسازگاری های مداوم و طویل المدت زوجین و به دنبال آن ظهور پیامدهای منفی و گسترده این ناسازگاری ها در سطح خانواده و جامعه (که حتی می تواند گسترده تر از پیامدهای طلاق باشد همچون همسرکشی) طلاق رخ نمی دهد و در این شرایط بر خلاف واقعیت های لازم التوجه به واسطه عدم وجود آمار و ارقام دقیق، ناسازگاری های زناشویی نمود واقعی نداشته لذا بررسی میزان شدت، علل و مکانیزم های کنترل ناسازگاری های خانوادگی پیش از بررسی راهکارهای کنترل طلاق یکی از ضروریات دارای اولویت است. در بررسی علل طلاق توجه به حقوق موضوعه نیز حایز اهمیت است چرا که در بررسی مواردی که یا زن متقاضی طلاق باشد نشانگر تفاوت و اختلافات اساسی در علل طلاق ضروری است تا اختیارات گسترده و فراوان در حق طلاق کنترل شود و از سوی دیگر موضوع طلاق برای زن یک موضوع غیر ممکن و لا ینحل (که دارای پیامدهای منفی در صورت وقوع می باشد) نگردد. با عنایت به لزوم شناخت دقیق و همه جانبه میزان علل و عوامل بروز پدیده طلاق خاصه دلایل مورد پذیرش دادگاهها به عنوان پیش شرط ارائه مکانیزم های مؤثر و دقیق ویژگی های افراد مطلقه که نتایج آن نیز قابل تعمیم و استناد باشد ضروری است و بدون انجام چنین تحقیقی ارائه مکانیزم پیشگیرانه امکانپذیر نیست. طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی منبعث از مجموعه علل و عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصه مباحث فرهنگی می باشد و تعیین یک عامل اصلی و قطعی بروز طلاق امکانپذیر نیست. بنابراین همچنان که در بسیاری از مطالعات بیان گردیده است، عواملی همچون تعارضات فرهنگی، ناهماهنگی های طبقاتی، گسترش شهرنشینی، خشونت های خانگی، گسترش سطح آگاهی و ارتباطات اجتماعی افراد خاصه در زنان، دخالت های بی مورد دیگران، ازدواج های اجباری، تعدد زوجات، اعتیاد، فقر و بیکاری، محکومیت های درازمدت، بدآموزی وسایل ارتباط جمعی، نارسایی های جسمی ـ روانی هر یک می توانند به نوعی گسترش وقوع و یا احتمال طلاق را افزایش دهد. لیکن تعیین عامل اصلی بروز طلاق همان گونه که ذکر گردید امکانپذیر نیست. بنابراین می بایست علل واقعی طلاق را با استناد به موضوعات مطرح شده در طی شکایات خانوادگی مورد بررسی قرار داده و سپس به ارائه مکانیزم پرداخت. (3-1 )اهمیت ضرورت تحقیق: اهمیت و ضرورت این تحقیق زمانی پیدا می شود که بر اساس آمارهای بدست آمده میزان طلاق در میان زوج های تحصیل کرده بسیار بالاتر از میزان طلاق در سطوح دیگر است و این باعث بروز یک بحران اجتماعی در جامعه خواهد شد ، بنابراین تحقیق و پژوهش در زمینه این مشکل اجتماعی امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد . معضلات اجتماعی مانند افزایش نرخ طلاق و گسترش اضطراب در میان جوانان، این روزها مورد بحث رسانه های همگانی و موضوع بسیاری از همایش ها و سمینارها در سراسر کشور قرار گرفته و بسیاری از آنها حاوی آمارهای بسیار تکان دهنده ای است. بی تردید افزایش دامنه آفت های جامعه که باید دست اندرکاران امور تعلیم و تربیت و فرهنگ سازی کشور را به تامل و چاره اندیشی اساسی وادارد، معلولی بیش نیست. برای تجهیز و مقابله با این پدیده های ناهنجار، ابتدا باید علل و ریشه های بروز این مساله مهم را شناسایی کنیم، در غیر این صورت هر راه حلی اگرچه با صرف هزینه های زیاد، بی تاثیر خواهد ماند. به این ترتیب، درخواست طلاق هنگامی صادر می شود که هرگونه امید و تلاش برای دستیابی به کانون گرم زندگی مشترک بی پاسخ می ماند و واقعیتهایی رخ می دهد که دستیابی به آرزوها را ناممکن می سازد و آنگاه تنها راه رهایی به جدایی ختم خواهد شد. اما روانشناسان معتقدند: زندگی مجموعه ای از افتادن ها و برخاستن ها، لذت ها و تلخکامی ها، خواب ها و بیداری های هدفدار است، این که تصور کنیم همه امور باید موافق میل و خواسته ما تحقق پذیرد، تصویری اشتباه است. اصولاً خانواده ای را نمی توان سراغ گرفت که در آن به هیچ وجه اختلاف فکر و سلیقه وجود نداشته باشد، هر انسانی ذوق و سلیقه ای مخصوص به خود دارد. اما برای دستیابی به آرامش باید این ذوق و سلیقه را به هم نزدیک کرد، زیرا انسان ها تنها در سایه توافق ها می توانند در کنار هم زندگی کنند نه اختلاف ها. از سوی دیگر، در زندگی مشترک بی اعتنایی به پیمان زندگی، خودخواهی ها و تنگ نظری ها، بی حوصلگی و بی توجهی به سرنوشت یکدیگر، اختلاف در سلیقه ها، فزون طلبی ها، تنوع جویی ها، عدم رعایت وظایف فرد است که "طلاق" را می آفریند و این پایان مشکلات نیست، بلکه سرآغاز ویرانی است و معضلات جدید را به وجود می آورد. (4-1)اهداف تحقیق: در گذشته کمتر در باره طلاق و عوارض سوء آن و علل پیدایش و افزایش آن و راه جلوگیری از وقوع آن فکر می کردند ، در عین حال کمتر طلاق صورت می گرفت و کمتر آشیانه ها بهم میخورد .مسلما تفاوت دیروز و امروز در این است که امروز علل طلاق فزونی یافته است . زندگی اجتماعی شکلی پیدا نموده است که موجبات جدائی و تفرقه و از هم گسستن پیوند های خانوادگی بیشتر شده است و از همین جهت مساعی دانشمندان و خیر خواهان تا کنون بجائی نرسیده است و متاسفانه آینده خطر ناکتری در پیش است . (4-1-1)هدف کلی تحقیق : بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب . (4-2-1)اهداف جزئی تحقیق: الف  - شناخت عوامل تأثیر گذار بر طلاق در شهرستان سرپل ذهاب ب- میزان طلاق در دو سال گذشته در شهرستان سرپل ذهاب ج- بدست آوردن راهکار اساسی برای حل این مشکل. د- ریشه یابی مشکل و بدست آوردن نقطه نظرات و ایده آلهای طرفین. (5-1)حدود مطالعاتی پدیده ی طلاق « راه حل » رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فرو ریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زنا شویی و اختلال ارتباط پدر و مادر با فرزند است. تحقیقات نشان داده که طلاق یکی از ده رویداد اولیه و مهم در زندگی انسان می باشد. عده ای از محققان اعتقاد دارند که طلاق به عنوان یکی از حوادث زندگی نقش اولیه و حساسی در ایجاد افسردگی دارد از لحاظ زمانی و مکانی این پژوهش در مقطع زمانی پاییز سال 1390 در شهرستان سرپل ذهاب با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق می پردازد. (6-1)تعاریف مفاهیم و اصطلاحات: (6-1-1) طلاق چیست؟ «طلاق » در لغت، به معنای رها کردن و آزاد کردن و در اصطلاح، به معنای «ازالة قیدالنکاح بصیغة مخصوصة » است; یعنی گسستن پیوند ازدواج با لفظی مخصوص. بنابراین، می توان گفت: «طلاق نوعی گسست و جدایی و اخلال در بنیان های اساسی خانواده است که منجر به جدایی همیشگی - هم راه لوازم آن - می شود. » البته ممکن است هر نوع اخلال و گسستی منجر به جدایی ( طلاق) نشود، گرچه در این حالت نیز خانواده کارکرد خود را از دست می دهد و آسیب های اساسی به آن وارد می شود، ولی این بخش از مسائل آسیب شناختی خانواده مورد توجه این مقاله نیست، بلکه آن نوع گسستی که منجر به «جدایی » بشود مورد بررسی است. حال به تعریف اصطلاحات از دیدگاه های مختلف می پردازیم. تعریف طلاق از دیدگاه مدنی: از این دیدگاه طلاق عبارت است از انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه بوسیله ی نماینده ی قانونی زوج مانند طلاق زوجه ی مجنون بوسیله ی ولی او و یا مانند موردی که زوجه با وکالت از زوج خود را مطلقه سازد حال ممکن است طلاق بوسیله دادگاه واقع شود یا با جاری ساختن صیغه طلاق صورت گیرد. تعریف طلاق از دیدگاه فقه اسلامی: عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم تعریف طلاق از نظر حقوق دانان: عبارت است از قطع رابطه زوجیت یا زناشویی به حکم دادگاه در زمان حیات زوجین به درخواست یکی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.