دانلود پایان نامه ایرانداک-پایان نامه (127)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:52
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: علوم سیاسی عنوان: بررسی نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ TOC \h \z \t "Style1;1;Style2;2;Style3;3" فصل اول PAGEREF _Toc349785808 \h 6کلیات تحقیق PAGEREF _Toc349785809 \h 6گفتاراول: بنداول- بیان مسئله PAGEREF […]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: علوم سیاسی عنوان: بررسی نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ TOC \h \z \t "Style1;1;Style2;2;Style3;3" فصل اول PAGEREF _Toc349785808 \h 6کلیات تحقیق PAGEREF _Toc349785809 \h 6گفتاراول: بنداول- بیان مسئله PAGEREF _Toc349785810 \h 7گفتاراول–بند دوم- سوال تحقیق PAGEREF _Toc349785811 \h 10بندسوم- فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc349785812 \h 10بندچهارم- سوال اصلی PAGEREF _Toc349785813 \h 11بندپنجم- تعریف مفاهیم ومتغیرها PAGEREF _Toc349785814 \h 11گفتاردوم-اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc349785815 \h 16بنداول- روش تحقیق PAGEREF _Toc349785816 \h 17بنددوم- سازماندهی تحقیق PAGEREF _Toc349785818 \h 19فصل دوم PAGEREF _Toc349785819 \h 22مباحث نظری توسعه PAGEREF _Toc349785820 \h 22مقدمه PAGEREF _Toc349785821 \h 23گفتاراول:- بنداول- توسعه چیست؟ PAGEREF _Toc349785822 \h 24بنددوم- تکامل،تغییر،رشد،ترقی ونوسازی  PAGEREF _Toc349785823 \h 25گفتاردوم- بنداول – نظریات توسعه PAGEREF _Toc349785824 \h 33بنداول- دیدگاه نوسازی PAGEREF _Toc349785825 \h 34گفتارسوم- بنداول-دیدگاه وابستگی PAGEREF _Toc349785826 \h 37فصل سوم PAGEREF _Toc349785827 \h 47نظریات توسعه گراآدریان لفت ویچ PAGEREF _Toc349785828 \h 48مقدمه PAGEREF _Toc349785829 \h 48گفتاراول- بنداول- الویت سیاست درتوسعه PAGEREF _Toc349785830 \h 50بنددوم- نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا PAGEREF _Toc349785831 \h 53گفتاردوم- بنداول- آرمان دولت توسعه گرا PAGEREF _Toc349785832 \h 57گفتارسوم- ویژگیهای دولت توسعه گرا PAGEREF _Toc349785833 \h 59بنداول- نخبگان توسعه گرا PAGEREF _Toc349785834 \h 59بنددوم- استقلال نسبی دولت PAGEREF _Toc349785835 \h 60بندسوم- قدرت بوروکراتیک PAGEREF _Toc349785836 \h 61بندچهارم- جامعه مدنی ضعیف PAGEREF _Toc349785837 \h 61بندپنجم- دولت توسعه گراومنافع اقتصادی PAGEREF _Toc349785838 \h 62بندششم- خلاصه ویژگیهای دولت توسعه گرا PAGEREF _Toc349785839 \h 63فصل چهارم PAGEREF _Toc349785840 \h 65بررسی دولت هویدا PAGEREF _Toc349785841 \h 65مقدمه PAGEREF _Toc349785842 \h 65گفتاراول- ایران درزمان رضاخان PAGEREF _Toc349785843 \h 67بنداول- ایران درزمان محمدرضاشاه پهلوی PAGEREF _Toc349785844 \h 70گفتاردوم- نگاهی به حدوداختیارت هویدا ونقش ویدرساخت قدرت دردربارپهلوی دوم: PAGEREF _Toc349785845 \h 74گفتارسوم- سیاست دولت درزمینه امورزیربنایی PAGEREF _Toc349785846 \h 80بنداول- سیاست دولت درزمینه اقتصادی PAGEREF _Toc349785847 \h 81گفتارچهارم- سیاست دولت درزمینه اموراجتماعی ورفاهی PAGEREF _Toc349785848 \h 86گفتارپنجم- سیاست های اداری PAGEREF _Toc349785849 \h 89بنداول- سیاستهای عمده دیگر: PAGEREF _Toc349785850 \h 91گفتارششم- سیاست خارجی وروابط بین المللی PAGEREF _Toc349785851 \h 91بنداول- تقویت بنیه دفاعی کشور PAGEREF _Toc349785852 \h 92بنددوم- جنبه فرهنگی ومعنوی PAGEREF _Toc349785853 \h 93جمع بندی PAGEREF _Toc349785854 \h 94فصل پنجم PAGEREF _Toc349785855 \h 95مقایسه تاثیرنظریات دولت توسعه گراآدریان لفت ویچ دردولت امیرعباس هویدا PAGEREF _Toc349785856 \h 95مقدمه PAGEREF _Toc349785857 \h 96نتیجه گیری: PAGEREF _Toc349785858 \h 106 پیشگفتار: پژوهش حاضر با عنوان بررسی نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ می باشد که بدیهی است مقوله توسعه که ازمهمترین مسائل اساسی در سطح جهان می باشدواز مفاهیمی دانست که بعد از جنگ جهانی دوم به طور جدی مورد توجه صاحب نظران و پژوهشگران علوم انسانی و سیاستمداران، در دولت های ملی قرار گرفته است. ازآن زمان تاکنون کمتر واژه ایست که این همه درعرصه های سیاست داخلی و خارجی بر سر زبان ها جاری باشد. توسعه ومسایل آن به همین صورت جای خود را در درس ها و بحث های دانشگاهی نیز باز کرده است و در برخی رشته های درسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. مسئله توسعه در عرصه نظریه پردازی های اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه مهمی به دست آورده است. در میان اندیشمندان این عرصه گروهی توسعه را فرآیند تغییر در ابعاد گسترده اجتماع، که توسط سیاستمداران و دولتمردان یک جامعه برنامه ریزی می شود و به اجرا درمی آید تلقی می کنند وعده ای این فرآیند تغییر را نوعی دیگر از استعمار می دانند و توسعه را جانشین استعمار قلمداد می کنند.علاقه وافر و دغدغه دیرینه نگارنده نسبت به مسئله از اهداف اصلی برای انتخاب این موضوع به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد بوده است که نگارنده در طی تحقیق سعی خواهد نمود تا حد امکان به این پرسشها که خود نیز بسیار مایل است به آن دست یابد پاسخ مناسب ارائه دهد. در طی مراحل این تحقیق از راهنمائی های مدبرانه و کارگشای استاد ارجمندم جناب دکتر زکیخانی بسیار بهره برده ام وهمچنین از مشاوره ونکته سنجی استاد گرانقدرم خانم دکتر شاهسوند بهره ها گرفته ام که جای بسی تقدیر وامتنان دارد. که اگر هدایت ومشاوره این عزیزان نبود، شاید مطالب ارائه شده دارای نواقص فراوان بود. از زحمات پدر ومادر وهمسر عزیزم که در طی دوران تحصیلم همیشه مشوق وحامی بنده بودند سپاسگذارم. درخاتمه ذکر این مطلب را ضروری می دانم که اگر خوانندگان عزیز وگرامی هرگونه قصور واشکال و عدم کیفیت علمی را در این پایان نامه مشاهده می نمایند آنرا به حساب کم تجربگی وکم کاری بنده منظور دارند که امید آن دارم با راهنمائیهای آنان در کارها وتجربیات آینده آنرا مد نظر قرار دهم. فصل اول:کلیات تحقیقگفتار اول: بند اول- بیان مسئله:با این که موضوع توسعه همواره یکی از مسایل مهم درعرصه عملی ونظری بوده اما اساسآ بعد از جنگ جهانی دوم است که واژه توسعه با معنای خاص وابعاد تازه وارد عرصه سیاست گذار های ملی و بین المللی شد. از آن زمان تا کنون کمتر واژیست که این همه درعرصه های سیاست داخلی و خارجی برسر زبان ها جاری باشد. توسه ومسایل آن به همین صورت جای خود را در درس ها و بحث های دانشگاهی باز کرده است ودر برخی رشته های درسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. مسئله توسعه درعرصه نظریه پردازی های اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه مهمی به دست آورده است. بنابراین موضوع توسعه ونقش دولت در آن، از بحث برانگیز ترین مسائل حوزه های گوناگون تفکرو پژوهش در جهان و از جمله در ایران می باشد. در واقع شاید کمتر موضوعی را بتوان یافت که تا این اندازه در کانون تامل وتوجه متفکران و سیاست گذاران ایرانی قرار داشته است، همچنانچه کمتر دولت ودولتمردی را می توان یافت که در این باره فاقد برنامه، یا دست کم جهت گیری، بوده باشد. اگرچه صحنه سیاسی- اجتماعی ایران، در این مدت زمان، رویدادها دگرگونی های فراوان وبنیادی را تجربه کرده است تفکر وتلاش به طور جدی ادامه دارد. باتوجه به مسائل ومطالب که در سطوح بالا به آن اشاره کردیم باید گفت دولت هویدا در زمان پهلوی دوم رویکرد توسعه گرایانه داشته است. البنه باید اذعان داشت که ویژگی های هرگونه دولت توسعه گرایانه با دولت دیگر متفاوت است. بنابراین ما دراین تحقیق به دنبال این هستیم که با برسی ویژگیهای دولت هویدا و انطباق آن با معیارهای دولت توسعه گرا ازنگاه آدریان لفت ویچ بپردازیم. دولت های توسعه گرادرسلطه نخبگان ناسیونالیست و توسعه گرایی سرسخت قرار دارند این دولت ها در مواردی که جامعه مدنی ضعیف باشد با ترکیب سرکوب و مشروعیت، قدرت، اقتدار، استقلال وتوانایی قابل ملاحضه ای را در نهادهای سیاسی به ویژه نهادهای بورکراتیک دولت به خصوص بورکراسی اقتصادی متمرکز کرده است و برای دست یابی به اهدافی که در زمینه توسعه دارند ظرفیت های بنیادی عظیمی را ایجاد می کنند. آنچه در کانون دولت توسعه گرا قرار دارد اقتدار استقلال و دخالت استراتژیک برای توسعه سرمایه داری است. دولت های توسعه گرا اهداف سیاسی و ساختارهای سازمانی شان به خصوص بوروکراسی هایشان به سوی توسعه جهت گیری شده اند. لذا درکا نون این گونه دولت ها عوامل اساسآ سیاسی فوریت ونیروی محرکه وهمچنین آهنگ استراتژیهای مربوط به توسعه اشان را از خلال ساختارهای دولت شکل داده اند. این عوامل سیاسی معمولآ شامل ناسیونالیسم ایدئولوژی وآرزوی رقابت با غرب بوده است. اما عمومآ یک پیوند آغازین مستحکم میان توسعه، توان وقدرت نظامی و استقلال دولت توسعه گرا وجود داشته است. این پیوند تا حد زیادی پیامد نیاز آنها به پاسخ دادن به رقابت منطقه ای وتهدید خارجی بوده است. اما دراینجا به یک تعریف عملیاتی از دولت های توسعه گرا می پردازیم که آن ها را به عنوان دولتهای می شناسند که سیاست اشان در اساس، قدرت، استقلال، ظرفیت، و مشروعیت کافی را برای شکل دادن ودنبال کردن وتشویق نمودن دست یابی به اهداف آشکار توسعه ای، خواه از طریق ایجاد وترویج شرایط رشد اقتصادی(دردولت های توسعه گرای سرمایه داری)، یا از راه سامان دادن به توسعه به طور مستقیم (درانواع دولت های سوسیالیستی)، یا به واسطه ترکیب متفاوت از هردوی اینها متمرکز ساخته است. البته چنین دولت های متداول نیستند.دولت های توسهع گرا نوعآ ناشی از یک نیاز فوری به ایجاد رشد اقتصادی و صنعتی شدن، به منظور پیشرفت، یا حفاظت یا ترفیع خودش، خواه به لحاظ اقتصادی یا نظامی یا هر دو، در چارچوب تهدیدات یا رقابتهای جهانی یا منطقه ای وبرای کسب مشروعیت از طریق ایجاد پیشرفت توسعه گرا در دوره مدرن عمومآ همراه با میزان بالایی از گرایشات معطوف به ناسیونالیسم اقتصادی و سیاسی بوده اند. دولت های توسعه گرا شکل انتقالی دولت مدرن است که درجوامع در حال توسعه جدید از قرن نوزدهم تاکنون پدیدار شده است. دولت مذبور دولتی است که نخبگان سیاسی و بوروکراتیک شان عمومآ استقلال نسبی از نیروهای اجتماعی- سیاسی در جامعه بدست آورده اند واز این استقلال به منظور ایجاد یک برنامه رشد اقتصادی سریع همراه با سخت گیری و بی رحمی کم یا زیاد استفاده می کنند. براین اساس و با توجه به مطالبی که مطرح شد می توان نمونه های از کشورهای شرق آسیا را به عنوان کشورهای توسعه یافته

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** فرضیه جمله ای است که انتظارات محقق را در زمینه رابطه میان متغیرها بیان می کند براین اساس فرضیه H1 این تحقیق این تحقیق عبارتست : به نظر می رسد دولت توسعه گرای هویدا با معیارهای توسعه گرایی آدریان لفت ویچ مطابقت دارد. بر همین منولا فرضیه H0 این تحقیق بر این اساس صورتبندی می شود که : به نظر می رسد دولت توسعه گرای هویدا با معیارهای توسعه گرایی آدریان لفت ویچ مطابقت ندارد. بند چهارم- تعریف مفاهیم ومتغیرها:متغیرمستقل این تحقیق یعن دولت هویدا وهمچنین متغیر وابسته یعنی معیارهای توسعه ، از مفاهیم اساسی و بنیادین علم سیاست محسوب می شوند . در هر پژوهشی متغیرمستقل درتغییرات مستقل است وبه عامل دیگری درپژوهش وابسته نیست ویابه تعبیری دارای شرایطی است که درتحقیق پژوهشگرآنهارادستکاری وکنترل می کند تارابطه علی آنها رابا متغیر دیگری درموقعیتی ویژه مشاهده وبررسی نماید.درهرپژوهشی تعدادی مفاهیم اساسی وجوددارد که برای شفاف بیان شدن موضوع وروشن شدن نیت نویسنده ازاین مفاهیم، تعریف وتبیین آنها ضروری می نماید. قبل ازپرداختن به تعریف هریک ازاین مفاهیم ذکرنکاتی دراین مورد(تعریف مفاهیم) ضروری می نماید. تعریف مفاهیم ازسخت ترین مباحث علمی است زیرا تعریف کامل آن است که جنس وماهیت تعریف معلوم شوددرحالی که کشف ماهیت مفاهیم امری سخت ومشکل است. ازاین روامروزه پژوهشگران به جای گرفتار کردن خود درورطه دشوار تعریفهای ماهوی سعی خود رامعطوف به ارائه تعاریف علمی وعینی وبه تعبیر بهترازمفاهیم می نماید. دراینجا مفاهیم اصلی به کار رفته دراین پژوهش رادرحد ضرورت وتاجای که راهگشای ما در ادامه وتبیین مباحث گردد تعریف می کنیم.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.