(سایت تحقیق علمی )-پایان نامه (26)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:50
ب- رکن مادی شروع به جرم .............................................................................................................18 ج- رکن معنوی شروع به جرم ..........................................................................................................24 بند دوم : مرحله جرم تام .....................................................................................................................24 فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن ................................................................................28 گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری ...........................................................................................28 بند اول : تعریف لغوی ............................................................................................................................28 بند دوم : […]

ارشددانلود- پایان نامه (26)

فصل دوم : شروع به جرم مبحث اول : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم .............................................................. 10 گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم ................................................................................................10 بند اول : مفهوم لغوی ............................................................................................................................10 بند دوم : مفهوم اصطلاحی ....................................................................................................................10 گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران ...................................................................... 10 بند اول : قبل از انقلاب اسلامی ...............................................................................................................12 بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی ...............................................................................................................12 مبحث دوم : مراحل ارتکاب جرم .......................................................................................................13 گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا ..........................................................................................14 بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه ...........................................................................................................14 بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم ................................................................................................15 گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا ................................................................................................16 بند اول : مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) ......................................................................16 الف- رکن قانونی شروع به جرم ..........................................................................................................16 ب- رکن مادی شروع به جرم .............................................................................................................18 ج- رکن معنوی شروع به جرم ..........................................................................................................24 بند دوم : مرحله جرم تام .....................................................................................................................24 فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن ................................................................................28 گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری ...........................................................................................28 بند اول : تعریف لغوی ............................................................................................................................28 بند دوم : تعریف اصطلاحی ....................................................................................................................29 بند سوم : تعریف قانونی ........................................................................................................................30 گفتار دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری .........................................................................................31 بند اول : رکن قانونی ..............................................................................................................................31 بند دوم : رکن مادی ................................................................................................................................35 بند سوم : رکن معنوی ..............................................................................................................................36 مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن ......................................................................39 بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری .............................................................................................39 بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری .................................................................................41 الف- عنصر قانونی ...................................................................................................................................41 ب- عنصر مادی.........................................................................................................................................42 ج- عنصر معنوی ........................................................................................................................................51 گفتار دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن ...............................................................56 بند اول : مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن ...........................................................56 الف- مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری ................................................................................................58 بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری .........................................................................................61 بند سوم : مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و رویه قضایی.....................................................................63 الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ................................................................................................64 ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری .....................................................................65 1-تحصیل سند .........................................................................................................................................65 2-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه ....................................................................................67 3-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی ...................................................................................................71 4-نقد مادی .............................................................................................................................................73 فصل چهارم

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی ..........................................................................................................78 گفتار دوم : ارکان جرم سرقت ...................................................................................................................78 بند اول : رکن قانونی جرم سرقت .............................................................................................................79 بند دوم : رکن مادی جرم سرقت ................................................................................................................80 بند سوم : رکن روانی جرم سرقت ..............................................................................................................81 مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن ..................................................................83 بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت ......................................................................................................83 بند دوم : عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت ................................................................................84 الف- عنصر قانونی ....................................................................................................................................84 ب- عنصر مادی ........................................................................................................................................86 ج- عنصر روانی ........................................................................................................................................91 گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی .................................................93 بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت ...................................................................................................94 الف- شروع به جرم سرقت مستوجب حد ...............................................................................................95 ب- شروع به جرم سرقت های تعزیری مشدده .......................................................................................95 ج- شروع به جرم سرقت های تعزیری ساده ...........................................................................................96 بند دوم : نمونه آرای قضایی ....................................................................................................................98 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد نتیجه گیری ............................................................................................................................................110 پیشنهاد ...................................................................................................................................................116 فهرست منابع .........................................................................................................................................117 چکیده تحقیق حاضر تحت عنوان " شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران " جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به ویژه سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای موضوعه ایران ( قانون مجازات اسلامی 1392 )، بررسی و شناسایی خلاء ها و ابهامات آن است . این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف موضع قانونگذاری موضوعه ایران به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی یعنی سال 122 بندهای آن شروع به جرائم سرقت مستوجب حد و بعضی از سرقت های تعزیری موضوع مواد عیر از 651 الی 654 قانون مجازات اسلامی 1375 ، نیز جرم بوده و قابل مجازات است و همین طور شروع به جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه ایران جرم است . کلید واژه : جرو ، شروع به جرم ، سرقت ، کلاهبرداری ، تهیه مقدمات جرم ، مجازات فصل اول کلیات مسئله پژوهش مقدمه الف – بیان مسأله بی تردید بررسی شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در بررسی در جرم شناسی جهت رفع چالش های قضایی و تطبیق صحیح مصادیق آن با قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرم سرقت حتی با شرع اسلام امری لازم و مهم تلقی خواهد شد ، چرا که شروع به جرم مجازات در مفهوم کلی خود یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی محسوب می گردد و مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری بوده که حتی بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی غالب کشورها از جمله ایران مرحله ای از رفتار محرمانه تلقی می گردد که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم تحقق پیدا نمی کند . بهر ترتیب ، شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری آن میزان از عملیات اجرایی جرایم مذکورهایی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعریز یا مجازات ، ارتکاب اعمال مفسده آور است حکومت اسلامی می تواند آن را جرم تلقی نموده و برای مجازات اعلام نماید . برای اینکه رفتار مجرمانه به مرحله تام و کامل برسد باید مراحل و مسیرهای مختلفی را پشت سر بگذراند که این امر در اصطلاح حقوق جزا به مراحل تکوین پدیده مجرمانه معروف است . این مراحل و مسیرها عبارتند از : 1-مرحله اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه ) 2- مرحله تهیه مقدمات جرم ( عملیات مقدماتی جرم ) 3- مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) 4- مرحله جرم تام ( کامل ) شروع به جرم که موضوع تحقیق در این پایان نامه است در حقیقت فیمابین مرحله تهیه مقدمات جرم و جرم تام است . لحظه پایان شروع به جرم مشخص است که آن یک لحظه قبل از جرم تام است ولی تعیین لحظه شروع به جرم در خیلی موارد کار بسیار مشکلی است . تعیین لحظه دقیق شروع به جرم در حقوق جزا ( از حیث جرم داشتن و اعمال مجازات و چگونگی میزان آن ) دارای نقش بسزایی است . به عبارت دیگر ، در بعضی موارد تشخیص میان اینکه آن میزان از عملیات و اقدامات انجام گرفته برای جرم جزء مرحله تهیه مقدماتی جرم است یا شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) امر آسان و ساده نیست . از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد تا علاوه بر بررسی و شناسایی ماهیت ، شرایط و ارکان و آثار شروع به جرم و مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی 1391 و نیز به ویژه شرایط و ماهیت و مجازات راجع به شروع جرم و جرایم کلاهبرداری و سرقت و مباحث مربوط به آن را معرفی نماید . ب- اهمیت و ضرورت تحقیق : مهم ترین فایده حقوقی ای که به تفکیک میان دو مرحله شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم مرتبط است این است که علی الاصول مرحله تهیه مقدمات ، جرم نیست مگر اینکه آن عمل انجام گرفته فی نفسه جرم باشد مثل تهیه اسلحه غیر مجاز برای ثتل و تنظیم یک سند جعلی برای کلاهبرداری ولی مرحله شروع به جرم معمولاً مستوجب مجازات است . به همین منظور بیان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی در جهت تمیز دقیق میان این دو مرحله نظریات مختلفی به ترتیب : 1-نظریه عینی 2-نظریه ذهنی 3- نظریه مختلط در این تحقیق سعی در بررسی موضوع قانون گذاری ایران در قوانین مجازات اسلامی (1370 و 1392 ) پیرامون شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم و نظریه منبع در این باره از قانون گذار و مهمتر از همه جرم داشتن و مستوجب مجازات بودن شروع به جرم است . چرا که قوانین و مقررات کیفری حقوق موضوعه ( ماده 41 و تبصره های آن ) در باب شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم ابهامات و اشکالات حقوقی گسترده ای وجود دارد . همین ابهام ها و اشکالات در قلمرو شروع به جرم جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری هم مطرح است . که با ابهامات و اشکالات در تبصره ماده 654 ق.م.ا سال 1375 و تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، ارتشاء و اختلال مصوب سال 1367 روبروست که در مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی سال 92 در موضوع شروع به جرم تصریح شده است . لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است و مضافاتی به اینکه به لحاظ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی و ایجاد تغییرات لازم در مقررات شروع به جرم ، تحقیق حاضر جدید و تازه است و مسبوق به سایقه نمی باشد . ج- سؤالات تحقیق 1-قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ایران در باب شروع به جرم از کدام نظریه تبعیت کرده است ؟ 2-در نظام حقوقی ایران ( قوانین مجازات اسلامی سال 70 و 91 ) تکلیف شروع به جرم از حیث جرم و قابل مجازات بودن آن چگونه است ؟ 3-آیا شروع به جرم سرقت در حقوق جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟ 4- آیا شروع به جرم کلاهبرداری در حقوق و جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟ 5- بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی تکلیف شروع به جرم سرقت موضوع مواد غیر از 651 الی 654 چه می شود ؟ 6- آیا شروع به جرم و سرقت حدی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی جرم است ؟ د- فرضیه های تحقیق 1-به نظر می رسد قانون گذار ق.م.ا در تمیز میان تهیه مقدمات جرم و شروع به جرم و تعیین مفهوم دقیق آن از نظریه مختلف ( ترکیبی ) تبعیت نموده است . 2- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران در قانون مجازات اسلامی سال 70 اصل بر جرم نبودن شروع به جرم است . در موارد تحقیقات و در قانون مجازات اسلامی جدید اصل جرم بودن شروع به جرم است . 3- در حقوق جزای ایران شروع به جرم سرقت فقط در موارد خاصی جرم و قابل مجازات است . 4- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران شروع به جرم کلاهبرداری جرم و قابل مجازات است . 5- به نظر می رسد به موجب قانون جدید شروع به جرم سرقت های تعزیری موضوع غیر از مواد 651 الی 654 نیز جرم است . 5- به نظر می رسد بر اسا قانون جدید مجازات اسلامی شروع جرم سرقت حدی جرم است . ه – اهداف تحقیق اهداف کلی تحقیق عبارت است از : - تبیین و بررسی موضوع شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در مقررات کیفری ایران و بررسی و تبیین مقررات عمومی حاکم بر شروع به جرم در حقوق جزای ایران ( قانون 1392 ) . - بررسی ابهامات و اشکالات حقوقی و قضایی راجع به تحولات شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در ایران و ارائه راهکارها و راه حل های منطقی جهت رفع آن اشکالات و ابهامات به منظور اجرای رویه قضایی واحد در میان محاکم و اجرای بهتر عدالت جهت ارتقاء جایگاه نظام عدالت کیفری ایران . و – روش تحقیق از نظر هدف ، روش کاربردی است زیرا نتایج حاصله از این تحقیق قابلیت کاربر در حوزه حقوق کیفری ایران را دارا می باشد . این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا به روش توصیفی و تحلیلی می باشد . به این شکل که جهت تجزیه و تحلیل مباحث ناگزیر هستیم بدون آنکه به توصیف شرایط شروع به جرم پرداخته و سپس با انطباق با قوانین مجازات اسلامی سال های 1370 و 1392 موارد نقص و چالش برانگیز مورد شناسایی قرار گرفته و جهت رفع موانع ، راهکارهای لازم ارائه و بکار گرفته می شود . جهت گردآوری داده ها روش های زیر به کار گرفته شده است . روش جمع آوری اطلاعات تحقیق : روش کتابخانه ای و به صورت مطالعه منابع گوناگون ، مانند کیت ، مقالات وبلاست و پایان نامه ها ... و از طریق مشاهده وضعیت پرونده های مطروحه در محاکم دادگستری از حیث نحوه رسیدگی به آراء صادره و تعارضی که بین قوانین داخل ما و قوانین خارج انجام می گیرد . جهت گردآوری داده ها از ابزار کیفری پردازیاستفاده شده است . به این شکل که خلاصه ای از مطالب متون مورد مطالعه را به شکل عین مطالب ( نقل قول فهیم )، برداشت محقق ( نقل قول غیر مستقیم ) ترجمه یا چکیده مطلب مورد مطالعه بر روی حیث ثبت شده است . و از رایانه جهت حصول داده های مرتبط با موضوع تحقیق و منابع اینترنتی استفاده شده است . به جای استفاده از تجزیه و تحلیل آماری از روش تجزیه و تحلیل کیفی که جنبه آماری ندارد و مبتنی بر منطق و تفکر و استدلال است استفاده شده است تا اطلاعات تحلیل شده بر این اساس مورد بررسی قرار گیرد و از روش تحلیل نیز جهت تجزیه و تحلیل مسایلی که دارای ابهام یا مشورت است و تبیین چرایی مسأله و ابعاد آن استفاده شده است . ز : سازماندهی مطالب تحقیق حاضر زیر عنوان شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران دارای 5 فصل است . فصل اول به عنوان کلیات پژوهش شامل مقدمه ، بیان مسأله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، سؤالات و فرضیه های تحقیق ، اهداف و روش تحقیق می باشد . فصل دوم در بردارنده دو مبحث است . مبحث اول با عنوان مفهوم شناسی و سابقه تاریخی مفهوم شروع به جرم است که از 2 گفتار تشکیل شده است . گفتار اول از دو بند شکل گرفته است که مفهوم لغوی و اصطلاحی شروع به جرم را تعریف می کند و گفتار دوم سابقه تاریخی را قبل از انقلاب و بند دوم سابقه تاریخی را بعد از انقلاب تبیین می کند . مبحث دوم راجع به مراحل ارتکال جرم است که از 2 گفتار تشکیل شده است . گفتار اول خود شامل 2 بند است و موضوعات مربوط به اندیشه مجرمانه و مرحله عملیات مقدماتی جرم را بیان می کند . گفتار دوم به مراحل دخالت حقوق جزا می پردازد که از 2 بند تشکیل شده است . بند اول مرحله شروع به جرم که در بردارنده ارکان جرم است و بند دوم راجع به شروع به جرم در مرحله جرم تام است . فصل سوم شامل 2 مبحث است . مبحث اول راجع به جرم کلاهبرداری است و از 2 گفتار شکل گرفته است . گفتار اول راجع به مفهوم شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن است و از 3 بند تشکیل شده است و موضوعات مربوط به تعاریف لغوی اصطلاحی و قانونی بیان شده است . گفتار دوم راجع به عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است و شامل 3 بند است و ارکان قانونی – معنوی – مادی تبیین شده است. مبحث دوم مربوط به شروع به جرم کلاهبرداری است و از 2 گفتار تشکیل شده است . گفتار اول دربردارنده 2 بند است که موضوعات مربوط به تعاریف و عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری عنوان شده است و گفتار دوم راجع به شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن است که از 2 بند تشکیل شده و موضوعات مربوط به مصادیق مربوط به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات شروع به آن پرداخته شده است . فصل چهارم راجع به شروع به جرم سرقت است که دربردارنده 2 مبحث است . مبحث اول در مورد تعریف جرم سرقت و ارکان آن است که از 2 گفتار تشکیل شده است گفتار اول با دربرداشتن 2 بند به مفهوم شناسی جرم سرقت می پردازد که مفاهیم لغوی و اصطلاحی در بندهای اول و دوم آن تبیین شده است . در گفتار دوم ارکان جرم سرقت در بندهای اول تا سوم در قالب ارکان معنوی قانونی و مادی بیان شده است . مبحث دوم راجع به شروع به جرم سرقت است که شامل 3 گفتار است . گفتار اول در مورد تعریف شروع به جرم سرقت است و در گفتار دوم ارکان تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت بیان شده است و 3 بند دارد و گفتار دوم راجع به مجازات شروع به جرم سرقت است که شامل 2 بند است . فصل پنجم نیز در خصوص نتیجه گیری و پیشنهاد است . فصل دوم شروع به جرم مبحث اول : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم بند اول : مفهوم لغوی اصطلاح شروع به جرم از دو جزء شروع و جرم تشکیل شده است . جرم در لغت به معنای گناه و تعدی و تجاوز است . شروع به معنای آغاز کردن و دست به کار شدن است . هدایت هم به همین معنی است . عمل مقدماتی ، در لغت به معنای « امری که باید مقدم برای دیگری پدید آید ». بند دوم : مفهوم اصطلاحی معنای اصطلاح آن ، اجرای اعمال و تهیه مقدماتی به منظور ارتکاب جرم است . شروع به اجرا یعنی اقدام برای از قوه به فعل درآوردن و به ظهور رساندن ، آشکار کردن کاری که مورد نظر است . شروع به جرم یعنی اقدام به عملی که در صورت وقوع به موجب قانون جرم به شمار می آید . ولی در نتیجه مداخله ی عامل غیر ارادی ، بلا اثر مانده و نتیجه حاصل نمی شود . مجازات در لغت به معنای سزای بدنی را دادن و کیفر است . عقوب و عقاب نیز که در لغت عرب به معنای (( به دنبال آمدن )) و (( جانشین شدن )) آمده است . به این اعتبار که به دنبال ارتکاب جرم درباره مجرم اعمال می گردد. گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران بند اول : قبل از انقلاب اسلامی سوابق -قانون مجازات عمومی مصوب 1304 : ماده 20 – هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته فصدش ملق یا بی اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود مرتکب به حداقل مجازاتی که به نفس جنایت مقرر است مجکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت اعدام باشد مرتکب به حبس غیر دائم با مشقت محکوم می شود . ماده 23 – شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح به آن شده باشد. -قانون مجزات عمومی مصوب 1352: ماده20-هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واق نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد: 1- اگر مجازات اصل جرم ادام باشد به حبس جنایی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد . 2- اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به جبس جنایی درجه 2 که از پنج سال کمتر نباشد. 3- اگر مجازات اصل جرم حبس جنایی درجه 1 باشد به حبس درجه 2 که از سه سال کمتر نباشد. 4- اگر مجازات اصل جرم حبس جنایی درجه 2 باشد به حبس جنحه ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمی تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد. مجازات شرو به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصف مجازات آن جرم خواهد بود. 5- در صورتی که مجازات جرم توأم با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد . ولی حمک به پرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده می شود که در قانون تصریح شده باشد. تبصره- در صوتی که اعمال یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع به جرم غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع به جرم محسوب می شود. ماده 23- شروع به ارتکاب جنحه در صورت قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد. -قانون مجازات عمومی مصوب 1304 : ماده 21 –مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه آن شروع محسوب نمی شود . -قانون مجازات عمومی مصوب 1352 : ماده 21 – مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست . قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 : ماده 16 – مجرد قصد ارتکاب و جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست . -قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 41 – تبصره 1- مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست . -قانون مجازات عمومی مصوب 1304 : ماده 22 – هرگاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگر همان مقدار عملی که به جا آورده است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حق او جاری می شود . - قانون مجازات عمومی مصوب 1352 : ماده 22 – هرگاه کسی که شروع به جنایتی کرده به میل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد . لیکن اگر همان مقدار عملی را که بجا آورده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می گردد . نهاد شروع به جرم ، اصطلاحی است که قوانین کیفری جدید راه یافته است . در حقوق اسلامی نیز فقها در باره این مفهوم بیان ویژه ای ندارند و آن را با مفاد مفهوم که از شروع به جرم هم اکنون وجود دارد و شناسایی نکرده اند . به دو دلیل : 1-اول اینکه فقها به جرایم حدود و قصاص اهتمام بیشتری داشته اند که این جرایم از حیث ارکان شایسته هستند و تغییر و تعدیل در آنها وجود ندارد و قاضی نمی تواند در آن دخل و تصرف کند . اما تعیین مصادیق جرم تعریزی به عهده حکومت اسلامی است . دوم اینکه ضابطه موجود در تعیین مجازات برای جرایم تعزیری ، مانع از وضع قاعده خاص پیرامون شروع به جرم شده است . چون این راه حل در شروع به جرم نیز قابل استفاده است . با این حال می توان از تحتان فقها نیز حکم به قضیه شروع به جرم را استخراج نمود و کاملاً راه بسته نیست . تئوری شروع به جرم با مفهوم امروز آن از زمان پذیرش اصل قانون بودن جرم و مجازات در قوانین جزایی راه یافته است . بند دوم بعد از انقلاب اسلامی ماده 122 – هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجراء آن نماید ، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند ، به شرح زیر مجازات می شود : الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار . ب – در جرائمی که مجازات قانونی انها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج . پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش . تبصره – هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد ، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است . - قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 : ماده 15 – هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود والاتأدیب خواهد شد . - مراد از تأدیب مجازاتی است از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند . ماده 18 – شروع به ارتکاب جرم در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد . - قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 : ماده 41 – هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود . ماده 123 – مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد ، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد . ماده 124 – هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم ، تعقیب نمب شود ، لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به آن مجازات آن محکوم می شود . -قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 : ماده 17 – هرگاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آنرا ترک کند از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد . - قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 : ماده 41 – تبصره 2 – کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد . گذشته از سابقه تاریخی ، در حال حاضر شروع به جرم به مفهوم جدید آن یکی از مباحث حقوق جزا در شاخه عمومی است . مبحث دوم : مراحل ارتکاب جرم مجرم در ارتکاب رفتار مجرمانه از زمانی که اندیشه ارتکاب را در ذهن خویش می پروراند تا اینکه آن را در عرصه عمل به مرحله اجرا در می آورد فرآیند نسبتاً طولانی را سپری می کند که می توان آن را مسیر مجرمانه نام نهاد . این مسیر که از مقطع تصور و تصمیم به ارتکاب آن آغاز و با اتمام و اکمال جرم در قالب انجام عملیات اجرایی محالاً حصول نتیجه مجرمانه پایان می یابد. گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا بند اول : مرحله تفکر و اتخاذ تصمیم ( قصد ارتکاب جرم ) بین تصور ارتکاب جرم با تصمیم به ارتکاب جرم ، تفاوت وجود دارد . هر انسانی آزاد است که تصوری نسبت به هر چیزی داشته باشد و تا زمانی که این تصورات درونی فرد ، انعکاس خارجی نیافته است قابل تشخیص و نهایتاً تعقیب و سرزنش و ملامت نخواهد بود . از طرف دیگر چه کسی قادر است از تخیلات درونی انسان ها مطلع شده و به مقامات قضایی اطلاع دهد که فرضاً در مخیله فلان شخص تصور ارتکاب فلان جرم وجود دارد . که ماده 122 و 124 ق.م.ا سال 92 بدان اشاره شده و همچنین در ماده 123 در خصوص قصد ارتکاب جرم که ارتباط به وقوع جرم ندارد و شروع به جرم نیست . و مرحله ای از افعال مجرمانه که نهانی و نفسانی است و تجلی بیرونی پیدا نکرده است اصولاً قابل مجازات نیست . زیرا انسان هیچ گاه قادر نیست جوهر آنچه در ضمیر او می گذرد و تصورات ذهنی او را شکل می دهد تسلط کافی پیدا کند . حتی تصمیم قاطع بر ارتکاب جرم از سیطره احکام جزای عمومی خارج است . هر چند ظهور این تصمیم در گفتار یا نوشتار ممکن است مؤید حالت خطرناک بزهکار باشد ولی اینگونه نمودهای رفتاری ، فقط قرینه ای بر وجود این حالت است . به هر تقدیر از نظر سیاست جنایی مصلحت آن است که به انسان بد اندیش همواره فرصت و مجال داده شود تا از راهی که پیش گرفته باز گردد و تا آنجا که ممکن است سوء نیت خود را جامعه عمل نپوشاند . بنابراین ، بر مبنای قوانین موضوعه و همچنین رویه قضایی ، قاعده کلی این است که تفکر مجرمانه و تصمبم به ارتکاب جرم ، در محدودۀ ضمانت اجرای در محدوده شمانت اجری کیفر قرار نمی گیرد به عبارت دیگر تا وقتی اندبشه یا تصمیمی به رفتار مجرمانه منتهی می شود کسی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.