ارشد-پایان نامه (29)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:50
  ----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت […]  

25774651301115020000 2272030-647065 00 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری پایاننامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A» رشته تحصیلی: حقوق گرایش: خصوصی عنوان:

نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** مقایسه قلمرو خسارت قابل جبران در مسئولیت مدنی قراردادی و قهری استاد راهنما:جناب آقای دکتر حمید ابهری استاد مشاور:جناب آقای دکتر شهرام اصغری پژوهشگر: مریم اسماعیلی بهار 1395 باسمه تعالی تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه اینجانب دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق خصوصی که در تاریخ ..../.../1394 از پایان نامه خودتحت عنوان" " با کسب نمره .............. و درجه ....................دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم: 1- این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب، مقاله و........ ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام. 2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک 1تحصیلی (هم سطح، پایینتر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است. 3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهرهبرداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و.... از این پایان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم. 4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت. نام و نام خانوادگی: تاریخ و امضاء: سپاسگزاری: اکنون که توفیق انجام این رساله را یافتهام، شایسته است از تمام عزیزانی که مرا در این راه یاری کرده اند سپاس گزاری کنم. بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از استادان محترم جناب آقای دکتر حمید ابهری و جناب آقای دکتر شهرام اصغری که ارائه این پایاننامه مرهون تشویق و راهنماییهای صبورانه ایشان است. تقدیم به: پدر و مادر و همسرعزیزم که در طی این مسیر همواره یار و یاورم بوده اند. فهرست علائم و اختصاراتق. اقانون اساسیق.م قانون مدنیق.م. اقانون مجازات اسلامیق. تقانون تجارتق.ا.حقانون امور حسبیق. آ. د. مقانون آیین دادرسی مدنیق. م. مقانون مسئولیت مدنیق. ث. اقانون ثبت اسنادر. کرجوع کنیدججلدچچاپس سطرششمارهص صفحهفهرست مطالب TOC \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc459200064 \h 1مقدمه PAGEREF _Toc459200065 \h 2فصل اول-کلیات تحقیق PAGEREF _Toc459200066 \h 3الف-بیان مساله PAGEREF _Toc459200067 \h 4ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc459200068 \h 4ج-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc459200069 \h 5د- سوالات تحقیق PAGEREF _Toc459200070 \h 6ه-فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc459200071 \h 6و-سوابق تحقیق PAGEREF _Toc459200072 \h 6ز-روش تحقیق PAGEREF _Toc459200073 \h 6ق-ساماندهی تحقیق PAGEREF _Toc459200074 \h 7فصل دوم-تعاریف و مفاهیم PAGEREF _Toc459200075 \h 8مبحث اول-شناخت مسوولیت اعم از قراردادی و قهری PAGEREF _Toc459200076 \h 9گفتار اول-مفاهیم و انواع مسوولیت PAGEREF _Toc459200077 \h 9بند اول-مفهوم مسوولیت PAGEREF _Toc459200078 \h 9اول-مسوولیت مدنی PAGEREF _Toc459200079 \h 9دوم- مسوولیت حقوقی PAGEREF _Toc459200080 \h 10بند دوم-مفهوم مسوولیت مدنی به مفهوم اعم PAGEREF _Toc459200081 \h 10بند سوم-مفهوم مسوولیت مدنی به مفهوم اخص PAGEREF _Toc459200082 \h 11گفتار دوم-اهمیت و تاریخچه مسوولیت مدنی PAGEREF _Toc459200083 \h 11بند اول-اهمیت مسوولیت مدنی PAGEREF _Toc459200084 \h 11بند دوم-تاریخچه مسوولیت مدنی PAGEREF _Toc459200085 \h 12مبحث دوم- اقسام مسوولیت مدنی PAGEREF _Toc459200086 \h 13گفتار اول-مسوولیت قراردادی PAGEREF _Toc459200087 \h 13بند اول-تعریف مسوولیت قراردادی و مبنای آن PAGEREF _Toc459200088 \h 13بند دوم-ماهیت مسوولیت قراردادی PAGEREF _Toc459200089 \h 13بند سوم-انواع مسوولیت قراردادی PAGEREF _Toc459200090 \h 15گفتار دوم- مسوولیت قهری PAGEREF _Toc459200096 \h 17بند اول-تعریف مسوولیت قهری و مبنای آن PAGEREF _Toc459200097 \h 17بند دوم-ماهیت مسوولیت قهری PAGEREF _Toc459200098 \h 17بند سوم-انواع مسوولیت قهری PAGEREF _Toc459200099 \h 18گفتار سوم- خسارت PAGEREF _Toc459200100 \h 18بند اول-تعریف خسارت و مبنای آن PAGEREF _Toc459200101 \h 18بند دوم-ماهیت خسارت PAGEREF _Toc459200102 \h 20بند سوم-انواع خسارت PAGEREF _Toc459200112 \h 21مبحث سوم-وحدت یا تعدد مسوولیت قهری و قراردادی PAGEREF _Toc459200113 \h 23گفتار اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها PAGEREF _Toc459200114 \h 24بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها PAGEREF _Toc459200115 \h 24فصل سوم-بررسی خسارت قابل جبران در مسوولیت قراردادی PAGEREF _Toc459200116 \h 25مبحث اول- ارکان تحقق مسئولیت قراردادی PAGEREF _Toc459200117 \h 26گفتار اول- وجود قرارداد PAGEREF _Toc459200118 \h 26گفتار دوم- تخلّف از تعهد PAGEREF _Toc459200119 \h 27گفتار سوم- ورود ضرر PAGEREF _Toc459200120 \h 28گفتار چهارم- رابطه ی سببیّت PAGEREF _Toc459200121 \h 29گفتار پنجم- قابلیت پیش بینی PAGEREF _Toc459200122 \h 29مبحث دوم- ضرر د ر مسوولیت قراردادی PAGEREF _Toc459200123 \h 32مبحث سوم-فعل زیانبار PAGEREF _Toc459200124 \h 36گفتار اول-بررسی فعل زیان بار در مسوولیت قراردادی PAGEREF _Toc459200125 \h 36گفتار دوم-تقصیر در مسوولیت قراردادی PAGEREF _Toc459200126 \h 38مبحث چهارم-خسارت قابل جبران در مسوولیت قراردادی PAGEREF _Toc459200127 \h 39مبحث پنجم-نحوه جبران خسارت در مسوولیت قراردادی PAGEREF _Toc459200128 \h 50گفتار اول: حق حبس PAGEREF _Toc459200129 \h 51گفتار دوم: حق خیار PAGEREF _Toc459200130 \h 52گفتار سوم: بطلان یا عدم نفوذ قرارداد PAGEREF _Toc459200131 \h 53گفتار چهارم: تعیین وجه التزام PAGEREF _Toc459200132 \h 53فصل چهارم-بررسی خسارت قابل جبران در مسوولیت قهری PAGEREF _Toc459200133 \h 54مبحث اول-ارکان مسوولیت قهری PAGEREF _Toc459200134 \h 55گفتار اول-ضرر PAGEREF _Toc459200135 \h 55گفتار دوم-فعل زیان بار PAGEREF _Toc459200136 \h 56گفتار سوم-رابطه سببیت PAGEREF _Toc459200137 \h 57مبحث دوم- ضرر در مسوولیت قهری PAGEREF _Toc459200138 \h 58مبحث سوم-شرایط ضرر قابل مطالبه در مسوولیت قهری PAGEREF _Toc459200139 \h 63گفتار اول-مسلم بودن ضرر PAGEREF _Toc459200140 \h 63گفتار دوم-مستقیم بودن ضرر PAGEREF _Toc459200141 \h 64گفتارسوم-عدم جبران در گذشته PAGEREF _Toc459200142 \h 64مبحث چهارم- خسارت قابل جبران در مسوولیت قهری PAGEREF _Toc459200143 \h 66مبحث پنجم- نحوه جبران خسارت در مسوولیت قهری PAGEREF _Toc459200144 \h 70در این مبحث نحوه جبران خسارت در مسوولیت قهری مورد بررسی قرار می گیرد. PAGEREF _Toc459200145 \h 70گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود PAGEREF _Toc459200146 \h 70بند اول: بازگرداندن عین مال به صاحب آن PAGEREF _Toc459200147 \h 70بند دوم: از بین بردن منبع خسارت PAGEREF _Toc459200148 \h 70گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال PAGEREF _Toc459200149 \h 71بند اول: رد عین در صورت وجود PAGEREF _Toc459200150 \h 71بند دوم: پرداخت بدل PAGEREF _Toc459200151 \h 72گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت PAGEREF _Toc459200152 \h 74مبحث ششم-تفاوت خسارت قابل جبران در مسوولیت قراردادی و قهری PAGEREF _Toc459200153 \h 76گفتار اول-از حیث مبنا PAGEREF _Toc459200154 \h 76گفتار دوم-از حیث هدف PAGEREF _Toc459200155 \h 77فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها PAGEREF _Toc459200156 \h 79نتیجه گیری PAGEREF _Toc459200157 \h 80فهرست منابع و مأخذ PAGEREF _Toc459200158 \h 83Abstract PAGEREF _Toc459200159 \h 86 چکیدهمسوولیت مدنی وسیله‌ای است‌ برای‌ پاسخگویی به نگرانی مشروع زیـان‌دیده ووظـیفه‌ای است که بر عهده یک مسوول نهاده شده،تا زیان‌های وارده بر دیگری راجبران کند.این مسوولیت ممکن است قهری یا قراردادی باشد. اگر خسارت در نتیجه عدم‌ اجرا‌ یا‌ تأخیر در اجرای قرارداد حادث‌ شود،مسوولیت‌ جبران‌ آن قراردادی است و درصورتی‌که مـیان عـامل ورود زیان و شخص زیان‌دیده رابطه قراردادی نباشد،مسوولیت ناشی از حکم قانون و قهری است.برخلاف این‌ دیدگاه،عده‌ای‌ مسوولیت‌ جبران خسارات وارده به دیگری را در هردو‌ مورد،قانونی‌ می‌دانند. اعم از این‌که میان عامل ورود ضرر و زیان‌دیده قراردادی در بـین بـاشدیا خـیر،قانونگذار الزام به جبران‌ خسارت‌ می‌نماید.مسؤولیّت قراردادی در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد بـه وجود‌ می‌آید و نتیجه تخلّف‌ از‌ مفاد قرارداد خصوصی است.مسؤولیّت خارج از قرارداد یا قهری در جـایی ایجاد می‌شود که بـین طـرفین دعوی رابطه قراردادی وجود نداشته و ریشه مسؤولیّت تخلّف از تکالیف عمومی قانونی استنتایج تحقیق حاکی از آن است در هر صورت با توجه به قواعد مسوولیت مدنی،زیان وارده به افراد باید جبران گردد.در همین راستا در حقوق ایران باید به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی، به آینده نیز نظر دارد.در این پایان نامه سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از جبران خسارت در در مسوولیت قهری و قراردادی صورت گیرد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد. کلید واژه: مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، تقصیر، زیان دیده، خسارت. مقدمه  مسئولیت ‬مدنی ‬عبارت ‬از ‬جبران ‬ضرر ‬و ‬زیان ‬و ‬خسارت ‬به ‬دیگری ‬است ‬که ‬این ‬مسئولیت ‬بر ‬اساس ‬رابطه‌ای ‬دینی ‬بین ‬زیان‌دیده ‬از ‬جرم ‬و ‬زیان‌زننده ‬ایجاد ‬می‌شود.‬بر ‬این ‬اساس، ‬شخص ‬به ‬جبران ‬خسارتی ‬که ‬به ‬دیگران ‬وارد ‬می‌کند، ‬ملزم ‬می‌شود ‬و ‬در ‬حقیقت ‬این ‬الزام، ‬ناشی ‬از ‬عمل ‬منتسب ‬و ‬مرتبط ‬به ‬او ‬نسبت ‬به ‬دیگری ‬است.‬‬هر ‬کس ‬بدون ‬مجوز ‬قانونی، ‬عمدا ‬یا ‬در ‬نتیجه ‬بی‌احتیاطی ‬به ‬جان، ‬سلامتی، ‬مال، ‬آزادی، ‬حیثیت، ‬شهرت ‬تجارتی ‬یا ‬به ‬هر ‬حق ‬دیگری ‬که ‬به ‬موجب ‬قانون ‬برای ‬افراد ‬ایجاد ‬شده ‬است، ‬لطمه‌ای ‬وارد ‬کند ‬که ‬موجب ‬ضرر ‬مادی ‬یا ‬معنوی ‬دیگری ‬شود، ‬مسئول ‬جبران ‬خسارت ‬ناشی ‬از ‬عمل ‬خود ‬است.‬یکی از موضوعات مهم جامعه جبران خسارت در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود. به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬فصل اول-کلیات تحقیقالف-بیان مسالههدف قواعد حقوقی در جامعه تنظیم روابط انسانها و ایجاد نظم در جامعه است و مسئولیت مدنی به عنوان عاملی مهم در تحقق این اهداف عبارت از تعهد و التزام شخص به جبران زیان وارده به دیگری است که گاه در معنای عام که شامل مسئولیت قراردادی و قهری میشود و گاه در معنای خاص که همان مسئولیت قهری است به کار میرود؛ مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجة تخلف از مفاد قرارداد ایجاد شده است و مسئولیت قهری عبارت است از این که شخصی به سبب ورود زیان به دیگری، بدون آن که بین آن دو قراردادی بسته شده باشد مسئول جبران خسارت قرار گیرد. با توجه به تعاریف بیان شده، یکی از اصلیترین ارکان تحقق مسئولیت قراردادی و قهری وجود خسارت یا ضرر میباشد. حقوقدانان ضرر را به معنی کاستی و نقصان دانستهاند و آن را به دو نوع یعنی ضرر مادی که آن را ضرر وارده به اعیان و منافع و حقوق مالی اشخاص دانستهاند و ضرر معنوی که ضرر وارده به عواطف و احساسات اشخاص است تقسیم نمودهاند و البته برخی از ضررها را نیز واحد دو جنبه ضرر مادی و معنوی میشناسند مانند ضرر ناشی از صدمات وارده به جسم و جان و سلامت و حیثیت اشخاص .آن چه که در دین مبین اسلام و قانون مورد تأکید واقع شده است ممنوع کردن اضرار به دیگران و این که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند است ولی همة خساراتی که در جامعه بر افراد وارد میگردد قابل جبران نیستند و الزامیت جبران خسارت وارده منوط است به این که ضرر دارای شرایطی باشد که از جملة آن مسلم بودن، مستقیم بودن، باقی بودن ضرر و قابلیت پیشبینی ضرر است. در خصوص سه قید اول باید گفت که تقریباً در هر دو مسئولیت قراردادی و قهری به عنوان شرایطی برای اینکه خسارتی قابلیت جبران داشته باشد پذیرفته شدهاند اما در مورد قابلیت پیشبینی ضرر به عنوان یکی از اوصاف ضرر قابل جبران میتوان گفت که مسئولیت قراردادی عرصة مورد اتفاق اجرای این قاعده است ولی دربارة امکان اعمال آن در مسئولیت قهری اختلاف نظر حاکم است. به طور کلی این که چه خسارتهایی و با چه شرایطی قابلیت جبران دارند و در این مورد چه تناسب و تفاوتی میان مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد؛ پرسش اصلی این پژوهش است که با توجه به مواد قانونی و نظریات مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیقاز جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در  نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی،  به آینده نیز نظر دارد. در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگیها و ابعاد آن امکان پذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که ازجمله آنها تعدد یا وحدت نظام مسئولیتها میباشد، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.بنابراین در علت انتخاب موضوع می توان گفت از آنجایی که منع اضرار به غیر و لزوم جبران خسارت چندان مورد تایید قرار گرفته که هیچ قانونی وضع نمی شود مگر با لحاظ این اصول و نیز از آنجایی که بحث از مسئولیت مدنی در میان رشته های حقوق به لحاظ اهمیت آن در جهت صیانت روابط حقوقی بین اشخاص از یک سو و تکالیف مقرر قانونی از سوی دیگر ایجاد قواعد و اصول کلی را ایجاب می نماید، انگیزه برای انتخاب بوده است. ج-اهداف تحقیقهدف کلی: هدف کلی از این تحقیق تبیین و بررسی خساراتی که در مسئولیت قراردادی و قهری قابلیت جبران دارند، میباشد. اهداف جزئی: اهداف جزئی این تحقیق عبارت است از بررسی خسارت، انواع و شرایط ان و هم چنین خسارتهایی که در مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی قهری قابل جبران نمیباشند با توجه به مواد قانونی و نظریات مختلف و تلاش جهت رفع ابهامات موجود در مباحث بیان شده. د- سوالات تحقیقدر مسئولیت مدنی قهری و در مسئولیت مدنی قراردادی ضرر باید دارای چه شرایطی باشد تا قابلیت جبران داشته باشد؟ انواع خسارات قابل جبران در مسئولیت مدنی قراردادی و در مسئولیت مدنی قهری چیست؟ ه-فرضیات تحقیقبه نظر می رسد در مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی قهری شرط مسلم بودن و مستقیم بودن و باقی بودن ضرر یکسان می باشد ولی در مورد قابل پیش بینی بودن ضرر بین دو مسئولیت تفاوت وجود دارد. به نظر می رسد خسارات قابل جبران شامل: خسارات مادی و معنوی و عدم النفع و از دست دادن فرصت می باشد. و-سوابق تحقیقمیتوان گفت هر یک از بخشهای موضوع این تحقیق به طور جداگانه در مقالات مختلف و پایاننامهها و کتب ارزشمند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است از آن جمله کتاب اعمال حقوقی و وقایع حقوقی مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان که در کتاب وقایع حقوقی در تعریف مفهوم خسارات، مفهومی عرفی برای آن بیان شده است که عبارت است از نقص در اموال یا از دست دادن منافع مسلم یا لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخص؛و از دیگر کتابها ،کتاب الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد دکتر سید مرتضی قاسمزاده و همچنین کتاب مسئولیت مدنی دکتر علیرضا باریکلو و سایر کتب راجع به مسئولیت مدنی می باشد. ز-روش تحقیقروشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است. ق-ساماندهی تحقیقدر این پایان نامه در قالب 5فصل به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته ایم.در فصل اول و دوم به بیان کلیات و تعاریف و مفاهیم پرداختیم.در فصل سوم خسارت قابل جبران در مسوولیت قراردادی و در فصل چهارم خسارت قابل جبران در مسوولیت قهری مورد بررسی قرار گرفته است.در فصل پنجم نیز از تحقیق نتیجه گیری کرده و به ارائه به چند راهکار بسنده کرده ایم. فصل دوم-تعاریف و مفاهیممبحث اول-شناخت مسوولیت اعم از قراردادی و قهریدر این مبحث در قالب چند بند و گفتار به بررسی شناخت مسوولیت اعم از قرارد ادی و قهری پرداخته می شود. گفتار اول-مفاهیم و انواع مسوولیتدر این گفتاردر قالب چند گفتار به بررسی مفاهیم و انواع مسوولیت پرداخته می شود. بند اول-مفهوم مسوولیت مسؤولیت مصدری جعلی از مسؤول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است(معین، 4077،1371) مسؤولیت در معنی عام، پاسخ گویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است و اصولاً نزول کتب آسمانی و ارسال رسولان ، نشانه مسؤو لیت انسان است، و حتی برخی اسلام را دین مسؤولیت و مسلمانان را با لذات مسؤول دانسته اند(پایدار ،1378 ، 32) تعهد و مسؤولیت، همچون کفه ترازو یی است که کفه د یگر آن آزاد ی و اختیار است و تصور مسؤو لیت، بدون داشتن اختیار و آزاد ی، بی معنا است، زیرا حیوان که بدون اراده و اختیارعمل می کند مسؤولیتی نیز نداردپس انسان چون عقل دارد و قادر به تشخیص و مختار است، مسؤولیت دارد و هر چه عقل آدمی بیشتر گردد مسؤولیت وی نیز بیشتر می گردد. اول-مسوولیت مدنیمسؤولیت مدنی تعهد و التزام شخص به جبران خسارت دیگری است هرگاه شخصی ناگزیر به جبران خسارت دیگری باشد ، گویند در برابر او «مسؤولیت مدنی» دارد. مسؤولیت مدنی ترجمه معادل فرانسوی(Responsabilité civile) است که در حقوق ایران وارد شده است و اکثر حقوقدانان ایران از آن استفاده کرده اند(کاتوز یان، 1374 ، 48 و حسینی ، 13 ،1370) در آیات قرآنی واژه مسؤولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسؤول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسؤولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسؤولیت متفاوت است(باریکلو، ، 1385،22 ) و برخی نیز آن را عبارت از مسؤولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسؤولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند.( جعفری لنگرودی،165،1380) دوم- مسوولیت حقوقیتحقق «ضرر» شرط تحقق مسؤولیت حقوقی است ، و ضمانت اجر ای مسؤولیت حقو قی،«قانون»است .مثلاً شناگر ی که شاهد غرق شدن فردی است و لی هیچ اقدامی نمی کند، از نظر حقو قی مسؤولیتی ندارد، ولی در مقابل افکار عمومی مورد بازخواست قرار می گیرد.( کاتوز یان ،11،1390) بند دوم-مفهوم مسوولیت مدنی به مفهوم اعم مسوولیت مدنی به مفهوم اعم شامل مسوولیت قهری و قراردادی می شود. مسوولیت اگر به دلیل نقض قراردادی معتبر میان طرفین محقق شـود قـراردادی‌ و درصورتی‌که به‌ حکم قانون به وجود آیـد قهری یا‌ قانونی‌ نـامیده‌ مـی‌شود.هدف‌ ازمسوولیت‌ قراردادی،تضمین‌ نیروی الزام‌آور قـراردادها و در مـسوولیت قهری تضمین تکالیف عمومی است.چون هدف از مسوولیت مدنی در هردو،جبران خسارت زیان‌دیده است،امروزه تفکیک میان مـسوولیت قـراردادی و قهری اهمیت گذشته راندارد.بااین‌حال‌ نـمی‌توان بـه‌طور کـامل،وجود یا عدم رابـطه قـراردادی را میان زیان‌دیده و مسوول زیان،انکار کـرد.نظام حـاکم بر اثبات تقصیر،تعیین دادگاه صالح و یااعتبار شروط راجع به مسوولیت در این دو قلمرو متفاوتند. اگر زیان‌دیده‌ بـراساس مـسوولیت قهری بخواهد علیه عامل ورود زیان اقـامه دعوی کـند باید بـه دادگـاه مـحل اقامت خوانده رجوع کـند،درحالی‌که در مسوولیت‌های قراردادی،علاوه‌بر دادگاه مزبور می‌توان به محاکم محل انعقاد قرارداد یا‌ انجام‌ تعهد نیزمراجعه کرد.طبق مـاده 13 قـانون آیین دادرسی مدنی«در دعاوی بازرگانی و دعـاویراجع بـه امـوال مـنقول کـه از عقود و قراردادها نـاشی شـده‌ باشد،خواهان‌ می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که‌ عقد‌ یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد مـی‌بایست در آنـجا انـجام شود.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.