(سایت تحقیق علمی )-پایان نامه (3)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:50
----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع […]  

614273265574 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A) گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسرآزاری زمستان 1393 یرفع االله الذین امنو منکم و الذین اوتو العلم درجات -26958126521 «قرآن کریم» تصویب نامه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم/آقای : پریسا نوروزی با عنوان: مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسرآزاری در جلسه مورخه / /1393تحت نظارت شورای پایان نامه متشکل از استادان زیر با درجه ......و نمره .......مورد تایید قرار گرفت. امضاء 1-استاد راهنما: امضاء 2-استاد مشاور: امضاء 3-استاد داور: امضاء دکتر ....... معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک تاریخ.................................امضا سپاسگزاری: سپاس پروردگار بزرگ را که توفیق انجام این پژوهش را به اینجانب عطا فرمود.تشکر خالصانه خود را تقدیم می نمایم به کلیه عزیزانی که در تدوین و تکمیل مطالعه حاضر نقش برجسته ای داشته اند. بر خود فرض می دانم از زحمات عالمانه و دلسوزانه استاد محترم راهنما، سرکار خانم دکتر اعظم مهدوی پور، نهایت سپاسگزاری و قدردانی را داشته باشم. با احترام پیشکش به «پدر بزرگوار و مادر مهربانم» عنوان صفحه

نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** مقدمه 1-بیان مسئله 2-سوالات تحقیق 3-فرضیه های تحقیق 4-ضرورت و اهداف تحقیق 5-پیشینه تحقیق 6-روش تحقیق 7-ساختار تحقیق بخش اول-کلیات و مفاهیم فصل اول- کلیات و مفاهیم راجع به جرم شناسی و زنان مبحث اول- جرم شناسی فمنیستی و سیاست جنایی افتراقی گفتار اول-جرم شناسی فمنیستی گفتار دوم-فمنیسم و سیاست جنایی افتراقی مبحث دوم-مفهوم جنسیت مبحث سوم-جنسیت در جرم شناسی و نقش آن در بزهکاری گفتار اول-جنسیت در جرم شناسی گفتار دوم-رابطه جنسیت و بزه کاری مبحث چهارم-حقوق زنان مبحث پنجم-بزهکاری و بزه دیدگی زنان گفتار اول- بزه کاری زنان گفتار دوم-بزه دیدگی زنان گفتار سوم-زنان بزه دیده مبحث ششم-مفهوم همسر آزاری مبحث هفتم-همسر کشی فصل دوم- کلیات و مفاهیم راجع به عوامل دخیل در مطالعه مبحث اول-تعریف فرهنگ مبحث دوم-نقش فرهنگ به عنوان متغیر مستقل یا متغیر وابسته گفتار اول-فرهنگ به عنوان متغیر مستقل گفتار دوم-فرهنگ به عنوان متغیر وابسته مبحث سوم-دیدگاه های جرم شناختی راجع به فرهنگ مبحث چهارم-مسائل مذهبی گفتار اول-دیدگاه منفی به دین گفتار دوم-دیدگاه های مثبت راجع به دین مبحث پنجم-مسائل معنوی بخش دوم- پیشگیری از همسرآزاری در پرتو، فرهنگ، مذهب و معنویت فصل اول- کلیات و مفاهیم راجع به پیشگیری مبحث اول- تعریف و مفهوم پیشگیری مبحث دوم- ارتباط سیاست جنایی و پیشگیری از جرم مبحث سوم-انواع مدل های پیشگیری از وقوع جرم گفتار اول-تعریف پیشگیری وضعی گفتار دوم-پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار بند اول-تعریف پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار بند دوم-زیر بنای نظریه و مبنای نظریه پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار بند سوم-شیوه های پیشگیری رشد مدار 1-پیشگیری عمومی 2-پیشگیری خاص گفتار سوم-تدابیر حمایتی جامعه مدنی گفتار چهارم-خدمات مشاوره ای رایگان دولتی فصل دوم- پیشگیری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت مبحث اول-پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ گفتار اول-توصیه های فرهنگی در پیشگیری از همسر آزاری گفتار دوم-نقش زن در فرهنگ های تمامیت خواه گفتار سوم-نقش زن در فرهنگ های لیبرال یا آزاد منش گفتار چهارم-فرهنگ به عنوان عنصر سازنده اخلاق گفتار پنجم-اخلاق به عنوان عامل پیشگیرانه اجتماعی مبحث دوم- پیشگیری در پرتو مذهب و عوامل معنوی گفتار اول-ترکیب مذهب و معنویت بند اول-پیشگیری از همسر آزاری طریق آموزشهای جمعی بند دوم-پیشگیری از همسرآزاری طریق آموزشهای فردی گفتار دوم-بررسی پیشگیری ازهمسر آزاری در اسلام بند اول-اثر وعظی بند دوم-کارکرد پیشگیرانه اصول دین بند سوم-خداباوری و تاثیر آن بر عملکرد انسان بند چهارم-نقش پیشگیرانه توحید بند پنجم-توسعه روش های پیشگیری اجتماعی در اسلام نتیجه گیری و پیشنهادات چکیده: مطالعه جرم شناسی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسرآزاری، موضوع است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده پس از طرح کلیاتی راجع به جرم شناسی و مسائل زنان و رابطه آن با جنسیت به ارتباط مفهومی آن با فرهنگ، مذهب و معنویت پرداخته است. از این منظر باید گفت نمی توان به فرهنگ به عنوان یک عامل مستقل اصالت داد؛ گرچه در برخی دیدگاه ها نقش برجسته ای برای انجام جرایم زنان یا بزه دیدگی آنها در این خصوص قائل شده اند. در خصوص مذهب و معنویت این دو عامل با وجود ارتباط با پیشگیری رشد مدار می توانند عامل درونی بازدارنده برای پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی محسوب شوند. به عنوان نتیجه می توان گفت تاثیر عامل روانی و رشد مدار تاثیر بیشتری از پیشگیری های محیطی و وضعی دارند. واژگان کلیدی: بزه، زنان، پیشگیری، مذهب، معنویت، فرهنگ مقدمه 1-بیان مسئله با تشکیل هر اجتماع از آغاز تاریخ تا به امروز خواه ناخواه انسان را با پدیده های اجتماعی کهنه و نو روبرو می سازد. در این میان برخی از آنچه بدان «پدیده مجرمانه» گفته می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است و این اهمیت خود یا به دلیل شیوع و رواج آن و یا به دلیل تاثیر منفی آن بر زندگی بشر بوده است. پدیده‌هایی مانند جرم یا بزه، طلاق همسرآزاری و... همه و همه آدمی را به تفکر و چاره‌اندیشی برای برخورد با آن رهنمون ساخته است. انسان در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آن بوده است تا راه ها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان بیابد. در واقع درگیری وی در طول تاریخ با پدیده های اجتماعی است که در کوچکترین وجه این معضلات در خانواده ظهور و بروز می‌یابد. خانواده را می توان از نظرگاه مکاتب مختلف تعریف و تبیین کرد. این واحد کوچک اجتماعی می تواند در تنظیم و تعیین بسیاری از نیازها و رفتارهای فرد موثر واقع شود و در راستای تثبیت جایگاه اجتماعی و منزلت افراد و تامین نیازهای روحی و جسمی حرکت نماید. کارکردهای خانواده در طول تاریخ دستخوش تغییر فراوان بوده و تغییر شکل و ساختار آن از صورت گسترده به هسته ای سبب بروز تغییراتی در وظایف اعضای آن و روابط خانوادگی شده است. اما نکته مهم آن است که هیچ جامعه ای چنانچه از خانواده های سالم برخوردار نباشد نمی تواند ادعای سلامت کند، و هیچ یک از آسیب های اجتماعی از جمله همسر آزاری نمی تواند بی تاثیر از نظام خانواده پدید آمده باشد. همسرآزاری به عنوان یک مسئله اجتماعی می تواند زمینه بروز بسیاری از مسائل و پیامدهای متفاوت و بعضا زمینه بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر در سطوح فردی و سطوح اجتماعی فراهم آورد. از یک سو این آثار و پیامدها می تواند عوارضی را برای زنان و مردان به خصوص زنان و از سوی دیگر برای فرزندان به همراه داشته باشد.  آثار و عوارضی که خشونت و همسر‌آزاری برای فرزندان و خانواده به همراه دارد از آن جهت قابل اهمیت می باشد که می تواند زمینه بروز بسیاری از اختلالات رفتاری و روحی و روانی در آنان باشد و زندگی فردی و اجتماعی آتی آنان را به مخاطره اندازد. بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان، اضطراب، پرخاشگری و عصیان در نوجوانان، حسادت، سوء ظن و بدبینی نسبت به دیگران، فرار از منزل، ترک تحصیل و افت تحصیلی، بزهکاری و کجروی های اجتماعی (قتل، دزدی، فحشا و ...) ازدواج زودرس به ویژه برای دختران، ضعف اعتماد به نفس، اختلال هویت، اعتیاد، فقر، ضعف سلامت جسمی و روانی (بی خوابی، سوء تغذیه، بی اشتهایی و یا پرخوری عصبی و ...) احساس درماندگی و سرخوردگی، تجربه عقده حقارت ناشی از عدم دسترسی به محیط گرم و عاطفی خانوادگی در مقایسه با دیگران و درونی سازی عقده های منفی و ضد اجتماعی، انزوای اجتماعی، گرایش به انواع انحرافات اجتماعی به جهت ضعف کنترل رفتاری و اخلاقی توسط والدین، اجتماع ستیزی و دیگرآزاری و بروز انواع خشونت‌های اجتماعی وجرایم منافی عفت وسایر آسیب های اجتماعی چون سرقت قتل خودکشی....که زمینه بروز از هم گسستگی را فراهم خواهد آورد. 2-سوالات تحقیق 1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟ 2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟ 3-فرضیه های تحقیق 1-به نظر می رسد فرهنگ و مذهب به عنوان دو نیروی مهم سازنده حقوق می توانند در پیشگیری از بزه و همسر آزاری نیز موثر واقع شوند. 2-بر اساس پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار می توان از آموزه های مذهب و فرهنگ یک جامعه در پیشگیری از همسر آزاری استفاده کرد. 4-ضرورت و اهداف تحقیق دلیل قانع کننده‌ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت تحقیق را نمایان میسازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی تر نمایان میشود. دلیل قانع کننده ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته آن است که تا به حال درخصوص این موضوع به صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق ضرورت از حیث مفهومی است. از این جهت در خصوص شهادت و تعارض آن با سند باید به تحلیل موضوع پرداخت. در واقع تعیین دقیق مصادیق مفهومی نظیر همسرآزاری که حتی از جانب اندیشمندان مطرح میگردد به صورت دقیق و صریح مشخص نیست. ضرورت های دیگر از حیث سیاست های تقنینی است. از حیث تقنینی ضعف قانونگذاری و از حیث قضایی عدم توجه دقیق قضات و سیاست های کلان قوه قضاییه به مفهوم مد نظر آنها با هم چالش های زیادی را در سالهای اخیر شهروندان و رابطه بین این دو ایجاد کرده است. به نظر می رسد یکی از مهمترین مولفه هایی که بر پدیده بزهکاری در جوامع امروزی موثر اند بحث همسرآزاری می‌باشد. در این مجال آنچه انجام این پژوهش را ضروری می سازد اهمیت این پدیده اجتماعی و ارتباط آن با مقوله های مانند مذهب و معنویت است. در واقع وضعیتی که جامعه مبتلابه آن است و بر زندگی قشر زیادی از مردم این تاثیر و تاثر اجتماعی وجود دارد و کمتر بدان توجه شده؛ از این رو انجام این پژوهش ضروری به نظر می رسد. 5-پیشینه تحقیق مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری موضوعی است که در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به لحاظ سابقه پژوهشی به نظر می رسد بسیاری از حقوق دانان و اندیشمندان علم جامعه شناسی به بررسی موضوع در حیطه کار خود پرداخته اند و از این نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ برای مثال خانم رستمی تبریزی در مقاله رویکرد جنسیتی به جرم شناسی، به تحلیل موضوع تنها از نظرگاه فمنیسم اشاره کرده اند و دیگر جنبه های موضوع مغفول مانده است. همچنین آقایان سلیمی و داوری در کتاب جامعه شناسی کجروی، به طرح کلی مسائل زنان از منظر بزه دیده شناسی پرداخته اند. خانم شهربانو قهاری در کتاب همسر آزاری، مسائل را از حیث رویه ای مد نظر قرار داده و بیشتر به بحث در مورد واقعیت های اجتماعی مرتبط با موضوع اشاره کرده اند. همچنین آقای منوچهر محسنی در کتاب جامعه شناسی انحرافات، به بحث همسر آزاری در حد کاملا مختصر از حیث جامعه شناسی اشاره کرده اند. با توجه به موضوع مطرح شده به نظر می رسد حساسیت هایی نیز در طرح این موضوع از سوی برخی وجود داشته است و کمتر جرم شناسان به بحث در این حوزه پرداخته اند. از این رو به نظر می رسد موضوع به خصوص با این گونه قیدها فاقد سابقه پژوهشی باشد. پس در کل این جنبه هایی که بدان اشاره شد کمتر مد نظر قرار گرفته و پژوهش حاضر درصدد است تا بدین جنبه ها به طور جامع اشاره کند. 6-روش تحقیق روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. در این روش با استفاده از منابع موجود به شرح و نقد پدیده های مورد بررسی می پردازیم. بنابراین از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی تحلیلی است برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق نیاز به توصیف و باز شناساندن به خواننده را دارند. ممکن است هر خواننده نسبتا حرفه ای آشنایی نسبی با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع مفاهیم لازم است در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند. برای مثال همسر آزاری و مفاهیم راجع به آن به گونه کاملا توصیفی شناسایی میشوند. اما هنگامی که از ارتباط بین این مفاهیم در حوزه های مختلف بحث می شود و مقوله اصلی که شناسایی و توصیف همسر آزاری و بررسی اثرات فرهنگی، معنوی و مذهبی بر آن می باشد نیاز به تحلیل خواهیم داشت. اما روش گردآوری اطلاعات تحقیق به صورت کتابخانه ای است. در روش کتابخانه ای با رجوع به منابع معتبر اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه و سایت‌های معتبر اینترنتی به منابع دسترسی پیدا خواهیم کرد. شیوه تحلیل و ارزیابی منابع نیز به صورت استقرایی خواهد بود یعنی با طرح جزییات موضوع در هر مورد به نتیجه نهایی خواهیم رسید. نوع تحقیق هم به صورت توصیفی و هم به شکل توسعه ای است. به ناچار نگارنده در ابتدا باید به توصیف برخی از مفاهیم و واژه ها در حیطه همسر آزاری بپردازد. 1-7-ساختار تحقیق تحقیق پیش رو از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول کلیات و مفاهیم موضوع مورد بررسی قرار می گیرند. در بخش دوم پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت به بحث گذاشته می شود و در نهایت به نتیجه گیری و پیشنهادات راجع به موضوع پرداخته می شود. بخش اول-کلیات و مفاهیم در این بخش از پایان نامه به شرح کلیات و مفاهیمی که راجع به زنان و جرم شناسی و خشونت علیه آنها مطرح شده اشاره خواهیم کرد. فصل اول- کلیات و مفاهیم راجع به جرم شناسی و زنان در این فصل از پایان نامه مفاهیم کلی راجع به جرم شناسی زنان از جمله انواع و گونه های جرم شناسی زنان، سیر تاریخی تحول جرم شناسی زنان و تاثیراتی که از مسائل اجتماعی گرفته اند مورد بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بحث راجع به سیاست جنایی افتراقی در حوزه جرم شناسی فمنیستی خواهیم پرداخت. مبحث اول-جرم شناسی فمنیستی و سیاست جنایی افتراقی جرم شناسی فمنیستی نحله ای از جرم شناسی است که تمرکز خود را بر مسئله زنان و خشونت هایی که از سوی جامعه و نظام عدالت کیفری در این حوزه اعمال می شود گذاشته است. در ذیل به شرح این گونه از جرم شناسی و تحولات آن اشاره می شود. گفتار اول-جرم شناسی فمنیستی فمنیسم نهضت طرفداری از حقوق اجتماعی و سیاسی زنان است. این واژه را اوبرتین اوکلر بنیانگذار نخستین انجمن حق رای زنان در دهه 1880 در کشور فرانسه وضع نمود و در نخستین سالهای سده بیستم به انگلستان و ایالات متحده راه یافت و پس از دهه 1960 و برآمدن موج دوم فمنیسم استفاده از آن برای کسانی که حامی بهبود وضع زنان در جامعه بودند متداول تر شد.در فارسی برای فمنیسم معادل هایی مانند «زن آزادی خواهی»،«جنبش اصالت حقوق زنان»،«جنبش طرفداری از حقوق زنان»و... را آورده اند.اگر چه از فمنیسم تعاریف مختلفی ارائه شده اما همه این تعریف ها بر این که فمنیسم مجموعه ای است از باورها،ارزش ها و طرز تلقی های متمرکز بر ارزش والای زن به عنوان انسان توافق دارند. « خاستگاه اصلی و فلسفه زیر بنایی جنبش فمنیسم،کوشش برای برقراری حقوق مساوی برای زنان نسبت به مردان و نیز آزادی بیشتر و رهایی از قیود به اصطلاح ساخته مردان است. هدف اصلی جرم شناسی فمنیسم نیز به تبع این جنبش و نیز در واکنش به فراموشی تاریخی زنان چه به عنوان بزه کار و چه به عنوان بزه دیده در مطالعات جرم و نظام عدالت کیفری توسط جرم‌شناسی رایج و پوزیویتسیم و نیز در تصویب قوانین و عمل به آنهاست.» فمنیسم رادیکال فمنیسم مارکسیستی فمنیسم سوسیالیستی فمنیسم فرهنگی فمنیسم لیبرال (آزادی خواه)و در حاشیه آن فمنیست های پست مدرن، فمنیسم سیاه، فمینسم نژادی انتقادی، فمنیست های فمنسیم همجنس گرا و فمنیسم جهان سوم و غیره و غیره انواع مدلهای مطرح شده این جنبش هستند. فمنیستها،اغلب از افکار کلیشه ای و تئوریهای منسوخ پایان یافته ناخشنودند. گفتار دوم-فمنیسم و سیاست جنایی افتراقی فمنیست ها از جهت نوع و نرخ بزه کاری ،بزه دیده گی،نحوه رسیدگی کیفری و کنترل اجتماعی قائل به سیاستی جدا از سیاستی هستند که در مورد مردان اعمال می شود.آنان در این مورد که آیا یافته های جرم شناسی نسبت به زنان بزه کار و بزه دیده قابل اعمال است به دیده شک و تردید می نگرند.آمار جنایی در مجموع بیانگر این است که اولا زنان در مقایسه با مردان کمتر مرتکب جرم می شوند و ثانیا به همان میزان جرم نیز از خشونت کمتری برخوردار است.ثالثا جرایم ارتکابی زنان غالبا در زمره جرایمی است که مردان یا قادر به ارتکاب آن نیستند مثل هم جنس بازی،بچه کشی و... یا کمتر مرتکب آنها می شوند.در مجموع بزه کاری زنان،غیر از روسپیگری که در میان آنان شایع است چهار ویژگی دارد: -میزان و سهم کم زنان در پدیده مجرمانه -خاص بودن بزه کاری زنان -تمایل زنان به معاونت در جرم -میزان کم تکرار جرم در زنان بزه کارالبته به هر یک از مطالبی که ذکر آن رفت ایراداتی وارد است که در بخشهای بعد به آن خواهیم پرداخت.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.